Päiväraha, karenssi, menetetty oikeus..

Lähetä vastaus


Tämän kysymyksen tarkoitus on estää roskapostitusta foorumille.

BBCode on Käytössä
[img] on poissa käytöstä
[flash] on poissa käytöstä
[url] on käytössä
Hymiöt ovat poissa käytöstä

Otsikko
   

Laajenna näkymää Otsikko: Päiväraha, karenssi, menetetty oikeus..

Re: Päiväraha, karenssi, menetetty oikeus..

Kirjoittaja Kela | työttömyysturva » 17 Huhti 2019, 10:23

Hei!

Ei lisättävää aikaisempaan vastaukseeni.

Ystävällisin terveisin
Hanna | Kela työttömyysturva

Re: Päiväraha, karenssi, menetetty oikeus..

Kirjoittaja Lawetorder » 16 Huhti 2019, 10:40

Kela | työttömyysturva kirjoitti:Hei tyottomanarkee!

Hyvä kun olet lähtenyt selvittämään sinua askarruttavia asioita.

Hakemuksessa kysytään työskentelystä, koska työskentely voi vaikuttaa työttömyysetuuden määrään sekä kerryttää työssäoloehtoa. Jos täytät palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehdon, voi tulla oikeus peruspäivärahaan.

Jos teet osa-aikatyötä tai keikkatyötä (sijaisuuksia), työttömyysetuus voidaan sovitella yhteen tulojesi kanssa ja tällöin on mahdollista saada soviteltua työttömyysetuutta. Soviteltu työttömyysetuus on mahdollinen, jos saat tuloa osa-aikatyöstä ja työaika, jonka perusteella palkka maksetaan, on enintään 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikatyön ajasta.

Työttömyysetuutta laskettaessa otetaan huomioon kaikki ansiotulosi, jotka ylittävät 300 euron suojaosan. Tämän verran voit siis tienata bruttona eli ennen veroja kuukaudessa ilman, että ansiot vähentävät työttömyysetuuden määrää. Lisää sovitellusta työttömyysetuudesta: http://www.kela.fi/soviteltu-tyottomyysetuus.

Kurssille osallistumisesta sinun kannattaa ilmoittaa hakemuksen lisätiedoissa. Kurssi ei ole este työttömyysetuuden saamiselle.

Karenssista päättää TE-palvelu. Kelan päätös perustuu aina Te-palvelun antamaan lausuntoon. Myös omaishoitajuuden vaikutusta sinun kannattaa kysyä Te-palvelusta, että estääkö se sinua olemasta työnhakijana. Työmarkkinatuessa omaishoidontuki on tarveharkinnan tuloa. Lisätietoa: http://www.kela.fi/tyomarkkinatuessa-on-tarveharkinta.

Ennakkopäätöstä oikeudestasi työttömyysetuuteen emme voi antaa, vaan oikeus tutkitaan aina hakemuksesta.

Ystävällisin terveisin
Hanna | Kela työttömyysturva
Aika erikoinen vastaus ja ei antanut vastausta kysyjän kysymyksiin.

Yksi kohta erityisesti kiinnitti huomioni: "Ennakkopäätöstä oikeudestasi työttömyysetuuteen emme voi antaa, vaan oikeus tutkitaan aina hakemuksesta".

Kelahan ei, eikä te-keskus tee mitään ennakkopäätöksiä, vai onko kelasta tullut oikeuslaitoskin ja joka jakelee myöskin OIKEUKSIA joillekkin ja joillekkin ei?

Eihän kela voi enään antaa oikeutta johonkin jos se on jo perusoikeus, eli MIHIN ON KELASSA KADONNUT oikeustaju, että myöskin lakien noudattaminen??

Jos ihan oikein mentäisiin, niin oikeus johonkin on jo annettu perusoikeutena näin: "19 §
Oikeus sosiaaliturvaan

Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.

Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä".

Eli perustuslaillinen oikeus jonka toteutumisen PITÄÄ LAINSÄÄDÄNNÖN TAATA JA SEN TULEMINEN rippumattomasti mistään ja tämä määräys pätee myös kelalaisiin kaikkiin: "22 §
Perusoikeuksien turvaaminen

Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen".

Hyvin yksinkertaista, mutta tulee se aika, kun kaikki julkisen vallan edustajat kusee ja itkee yhtäaikaa noudattaa perustuslakia.

Re: Päiväraha, karenssi, menetetty oikeus..

Kirjoittaja Kela | työttömyysturva » 16 Huhti 2019, 10:09

Hei tyottomanarkee!

Hyvä kun olet lähtenyt selvittämään sinua askarruttavia asioita.

Hakemuksessa kysytään työskentelystä, koska työskentely voi vaikuttaa työttömyysetuuden määrään sekä kerryttää työssäoloehtoa. Jos täytät palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehdon, voi tulla oikeus peruspäivärahaan.

Jos teet osa-aikatyötä tai keikkatyötä (sijaisuuksia), työttömyysetuus voidaan sovitella yhteen tulojesi kanssa ja tällöin on mahdollista saada soviteltua työttömyysetuutta. Soviteltu työttömyysetuus on mahdollinen, jos saat tuloa osa-aikatyöstä ja työaika, jonka perusteella palkka maksetaan, on enintään 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikatyön ajasta.

Työttömyysetuutta laskettaessa otetaan huomioon kaikki ansiotulosi, jotka ylittävät 300 euron suojaosan. Tämän verran voit siis tienata bruttona eli ennen veroja kuukaudessa ilman, että ansiot vähentävät työttömyysetuuden määrää. Lisää sovitellusta työttömyysetuudesta: www.kela.fi/soviteltu-tyottomyysetuus.

Kurssille osallistumisesta sinun kannattaa ilmoittaa hakemuksen lisätiedoissa. Kurssi ei ole este työttömyysetuuden saamiselle.

Karenssista päättää TE-palvelu. Kelan päätös perustuu aina Te-palvelun antamaan lausuntoon. Myös omaishoitajuuden vaikutusta sinun kannattaa kysyä Te-palvelusta, että estääkö se sinua olemasta työnhakijana. Työmarkkinatuessa omaishoidontuki on tarveharkinnan tuloa. Lisätietoa: www.kela.fi/tyomarkkinatuessa-on-tarveharkinta.

Ennakkopäätöstä oikeudestasi työttömyysetuuteen emme voi antaa, vaan oikeus tutkitaan aina hakemuksesta.

Ystävällisin terveisin
Hanna | Kela työttömyysturva

Re: Päiväraha, karenssi, menetetty oikeus..

Kirjoittaja Lawetorder » 14 Huhti 2019, 20:14

Vieras kirjoitti:Työmarkkinatuessa on muutama ehto, jotka saattavat vaikeuttaa sen saamista eli jos olet ollut poissa työmarkkinoilden käytöstä, saatat saada odotusajan saadaksesi työmarkkinatukea. Tai jos olet alle 25-vuotias, jolla ei ole ammattitutkintoa.
Kannattaisi laittaa niitä ehtoja ja viite mistä ne löytyy eli näin: "2 § (30.12.2014/1374)
Työmarkkinatuen odotusaika

Työmarkkinatukea maksetaan 21 viikon odotusajan jälkeen. Odotusaika alkaa:

1) työttömäksi työnhakijaksi rekisteröitymisestä tai sitä myöhemmästä päätoimisten opintojen päättymisestä;

2) korvauksettoman määräajan päättymisestä;

3) työssäolovelvoitteen täyttymisestä;

4) siitä ajankohdasta lukien, jona henkilön oikeus työttömyysetuuteen palautuu 2 luvun 16 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla; tai

5) työllistymistä edistävän palvelun päättymisestä, jos henkilön oikeus työttömyysetuuteen palautuu 2 luvun 16 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla työllistymistä edistävän palvelun aikana.

Odotusaikaa ei aseteta, jos:

1) henkilö on suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeisen tutkintoon johtavan, ammatillisia valmiuksia antavan koulutuksen;

2) päätoimiset opinnot päättyvät ja opintojen ajalta on maksettu työttömyysetuutta 2 luvun 10 a §:n perusteella;

3) työnhakijan oikeus työmarkkinatukeen alkaa välittömästi 6 luvun 7 tai 9 §:ssä tarkoitetun työttömyyspäivärahan enimmäisajan täytyttyä; tai

4) henkilö on saanut vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 20 §:ssä tarkoitettuja erityisiä opetus- tai opiskelijahuollon palveluja ja suorittanut hänelle laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaiset opinnot.
(19.12.2018/1267)

Odotusajasta vähennetään täydet kalenteriviikot, joina henkilö on:

1) ollut työssä, joka luetaan hänen työssäoloehtoonsa;

2) työllistynyt yrittäjänä, ja työskentely luetaan hänen työssäoloehtoonsa; tai

3) odotusajan alkamista lähinnä edeltävän kahden vuoden aikana saanut työttömyysetuutta taikka joilta hänelle ei ole maksettu työmarkkinatukea odotusajan, 6 tai 7 §:ssä tarkoitetun tarveharkinnan tai 10 §:ssä säädetyn omavastuuajan takia.

Odotusaika ei kulu eikä odotusajasta 3 momentista poiketen vähennetä työmarkkinoilla oloa:

1) päätoimisen opiskelun, siihen liittyvän lomajakson tai eri oppilaitosten välisen lomajakson aikana, ellei työnhakijalle ole maksettu kyseessä olevalta ajalta työttömyysetuutta 2 luvun 10 a §:n perusteella; (19.12.2018/1267)

2) korvauksettoman määräajan aikana;

3) työssäolovelvoitteen aikana;

4) aikana, jona henkilölle ei makseta työmarkkinatukea 2 luvun 13 §:n 2 momentissa ja 14 §:n 3 momentissa säädettyjen rajoitusten takia".

Viitteen olenkin jo edelliseen kirjoitelmaani antanut.

Henkilön kirjoituksesta ei ilmene mitään sellaista johon voisi olettaa esteitä tulevan, ei tietoa onko ollut töissä samaan aikaan kun on ollut/on omaishoitajana, joten on aika turhaa esittää esteitä kun ei asiasta oikein juurikaan mitään tiedä.

Odotusaikakin on aikalailla sama kuin on karenssi eli melkein 6kk.

Mutta lyhyestä virsi kaunis eli laki työttömyysturvasta ei täytä perustuslain vaatimuksia eli lailla TAATAAN jokaiselle oikeus, jne jne.

Re: Päiväraha, karenssi, menetetty oikeus..

Kirjoittaja Vieras » 14 Huhti 2019, 19:59

Työmarkkinatuessa on muutama ehto, jotka saattavat vaikeuttaa sen saamista eli jos olet ollut poissa työmarkkinoilden käytöstä, saatat saada odotusajan saadaksesi työmarkkinatukea. Tai jos olet alle 25-vuotias, jolla ei ole ammattitutkintoa.

Re: Päiväraha, karenssi, menetetty oikeus..

Kirjoittaja Lawetorder » 14 Huhti 2019, 19:44

Lawetorder kirjoitti:
tyottomanarkee kirjoitti:Olisi seuraavanlainen tilanne:

En ole oikeutettu työttömyyspäivärahaan - olen kuitenkin hakeutunut työttömäksi työnhakijaksi ja laitoin työttömyyspäivärahan vetämään.

Kysymyksissä oli että olenko tehnyt töitä tai jotain muuta vastaavaa? (liittyen varmaankin sitten mihin? - en muista tarkemmin, enkä nyt pääse tarkastamaan tarkkoja kysymyksiä, toivottavasti kuitenkin ymmärrät mitä haen takaa tällä)

No, kysymykseni kuuluukin seuraavanlaisesti: Olenko oikeutettu työttömyyspäivärahaan JOS olen esimerkiksi 4 viikkoa kurssilla joka lasketaan aktiivimallin piiriin?
Entä lasketaanko omaishoitajuus työksi? Entäpä sijaisuus?

mistään en löydä suoria vastauksia ja olen lievästi sanottuna ihan hukassa.
Omaishoitajuutta ei lasketa työksi, ei edes sijaisuutta.

Riittääkö 4viikon kurssi osoittaan aktiivisuutta ja täyttääkö se perustuslain vastaisen työttömyysturvalain kriteerit karenssin poistumiseen, ei taida riittää koska on olemassa työssäoloehto.
Lisään omaani: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290#O2

4 §
"Palkansaajan työssäoloehtoon luettava työ

Palkansaajan työssäoloehtoon luetaan kalenteriviikot, joina henkilö on ollut vakuutuksenalaisessa työaikaa ja palkkaa koskevat edellytykset täyttävässä työssä". eli työssä jossa hän on tapaturmavakuutettu työnantajan puolelta

Työmarkkinatukeen näyttäisi olevan oikeus näin äkkiä katsottuna: 1 § (22.12.2009/1188)
Oikeus työmarkkinatukeen

Työmarkkinatukeen on oikeus työttömällä:

1) joka ei täytä työssäoloehtoa; tai

2) jonka oikeus työttömyyspäivärahaan on päättynyt 6 luvun 7 tai 9 §:ssä säädetyn enimmäisajan täyttymisen vuoksi; ja

3) joka on taloudellisen tuen tarpeessa (tarveharkinta).

Re: Päiväraha, karenssi, menetetty oikeus..

Kirjoittaja Lawetorder » 14 Huhti 2019, 19:27

tyottomanarkee kirjoitti:Olisi seuraavanlainen tilanne:

En ole oikeutettu työttömyyspäivärahaan - olen kuitenkin hakeutunut työttömäksi työnhakijaksi ja laitoin työttömyyspäivärahan vetämään.

Kysymyksissä oli että olenko tehnyt töitä tai jotain muuta vastaavaa? (liittyen varmaankin sitten mihin? - en muista tarkemmin, enkä nyt pääse tarkastamaan tarkkoja kysymyksiä, toivottavasti kuitenkin ymmärrät mitä haen takaa tällä)

No, kysymykseni kuuluukin seuraavanlaisesti: Olenko oikeutettu työttömyyspäivärahaan JOS olen esimerkiksi 4 viikkoa kurssilla joka lasketaan aktiivimallin piiriin?
Entä lasketaanko omaishoitajuus työksi? Entäpä sijaisuus?

mistään en löydä suoria vastauksia ja olen lievästi sanottuna ihan hukassa.
Omaishoitajuutta ei lasketa työksi, ei edes sijaisuutta.

Riittääkö 4viikon kurssi osoittaan aktiivisuutta ja täyttääkö se perustuslain vastaisen työttömyysturvalain kriteerit karenssin poistumiseen, ei taida riittää koska on olemassa työssäoloehto.

Re: Päiväraha, karenssi, menetetty oikeus..

Kirjoittaja Lawetorder » 14 Huhti 2019, 09:55

Laitanpa nyt kuitenkin ja avaan hieman mitä tarkoitetaan: "
4.1.11 Sääntelyvaraukset ja muut lakiviittaukset

Perusoikeus on voitu sitä koskevaan säännökseen otetulla niin sanotulla sääntelyvarauksella kytkeä tavallisella lailla toteutettavaan sääntelyyn. Tällaisella lausekkeella viitataan siihen, että oikeuden täsmällinen sisältö määräytyy vasta perusoikeussäännöksen ja tavallisen lainsäädännön muodostaman kokonaisuuden pohjalta.

Sääntelyvaraukset jättävät lainsäätäjälle liikkumavaraa oikeuksien sääntelyssä, ja tämä liikkumavara on suurempi kuin ilman sääntelyvarausta turvattujen perusoikeuksien kohdalla. Perustuslaki ilmaisee kuitenkin tällöinkin pääsäännön, jota ei voida sääntelyvarauksen nojalla perustaltaan heikentää. Toisaalta sääntelyvaraus merkitsee lainsäätäjään kohdistuvaa velvollisuutta antaa perusoikeutta täsmentäviä säännöksiä.

Sääntelyvaraus voi olla perusoikeussäännöksessä muotoa sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään tai sen mukaan kuin lailla säädetään. Viittauksella tarkemmin säätämiseen on erikseen korostettu lainsäätäjän rajoitettua, perustuslaissa ilmaistuun pääsääntöön sidottua liikkuma-alaa"

Eli siis jos perustuslaissa on että, "lailla taataan", niin lain silloin pitää tukea perustuslain säännöstöä.

Olisi eri asia, jos olisikin että, "jokaisella on oikeus perustoimeentulonturvaan lailla/laissa säädetyllä tavalla", niin tällöin tuota perusoukeutta voitaisiin säännellä ja vaikka antaa ehtoja perusoikeuden toteutumiseen, mutta kun ei ole , vaan että lailla taataan eli urpilaisen takuut jonkun asian toteen käymiseen.

Taataan evätään, kaksi vastakkaista.

Jokainen voi alkaa miettiin, onko suomen lainsäädäntö tosiaankin perustuslain mukainen.

Re: Päiväraha, karenssi, menetetty oikeus..

Kirjoittaja Lawetorder » 14 Huhti 2019, 09:39

tyottomanarkee kirjoitti:Olisi seuraavanlainen tilanne:

En ole oikeutettu työttömyyspäivärahaan - olen kuitenkin hakeutunut työttömäksi työnhakijaksi ja laitoin työttömyyspäivärahan vetämään.

Kysymyksissä oli että olenko tehnyt töitä tai jotain muuta vastaavaa? (liittyen varmaankin sitten mihin? - en muista tarkemmin, enkä nyt pääse tarkastamaan tarkkoja kysymyksiä, toivottavasti kuitenkin ymmärrät mitä haen takaa tällä)

No, kysymykseni kuuluukin seuraavanlaisesti: Olenko oikeutettu työttömyyspäivärahaan JOS olen esimerkiksi 4 viikkoa kurssilla joka lasketaan aktiivimallin piiriin?
Entä lasketaanko omaishoitajuus työksi? Entäpä sijaisuus?

mistään en löydä suoria vastauksia ja olen lievästi sanottuna ihan hukassa.
Suomessa kaikki karenssit ja muut ovat perustuslain vastaisia, koska perustuslaki TAKAA JOKAISELLE OIKEUDEN PERUSTOIMEENTULONTURVAAN, toimeentuloTUKI ei ole perustoimeentulonturva vaan nimikkeensä mukaisesti pelkkä tukimuoto joka tulee avuksi jollei perustoimeentuloturva ole riittävä katteeltaan.

"2 luku
Perusoikeudet

19 §
Oikeus sosiaaliturvaan

Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

--------->Lailla taataan jokaiselle oikeus<---------- perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella", eli lyhyesti. Lain tulee olla sellainen joka ei tuota oikeutta evää, eli kysymyksessä on lakivarauma jonka pitäisi ohjata lainsäädäntöä ja joka tukee perustuslainsäännöstöä, vaan ei suomessa.

Lukekaa tarkemmin lainkirjoittajan oppaasta, löytyy finlexin sivustolta.

"22 §
Perusoikeuksien turvaaminen

Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen", eli lyhyesti, kelan ja muiden julkistavaltaa käyttävien instanssien tulee toimia niin, että 19§ perusoikeus toteutuu.

Päiväraha, karenssi, menetetty oikeus..

Kirjoittaja tyottomanarkee » 13 Huhti 2019, 16:50

Olisi seuraavanlainen tilanne:

En ole oikeutettu työttömyyspäivärahaan - olen kuitenkin hakeutunut työttömäksi työnhakijaksi ja laitoin työttömyyspäivärahan vetämään.

Kysymyksissä oli että olenko tehnyt töitä tai jotain muuta vastaavaa? (liittyen varmaankin sitten mihin? - en muista tarkemmin, enkä nyt pääse tarkastamaan tarkkoja kysymyksiä, toivottavasti kuitenkin ymmärrät mitä haen takaa tällä)

No, kysymykseni kuuluukin seuraavanlaisesti: Olenko oikeutettu työttömyyspäivärahaan JOS olen esimerkiksi 4 viikkoa kurssilla joka lasketaan aktiivimallin piiriin?
Entä lasketaanko omaishoitajuus työksi? Entäpä sijaisuus?

mistään en löydä suoria vastauksia ja olen lievästi sanottuna ihan hukassa.

Ylös