Kissat piikille??

Lähetä vastaus


Tämän kysymyksen tarkoitus on estää roskapostitusta foorumille.

BBCode on Käytössä
[img] on poissa käytöstä
[flash] on poissa käytöstä
[url] on käytössä
Hymiöt ovat poissa käytöstä

Otsikko
   

Laajenna näkymää Otsikko: Kissat piikille??

Re: Kissat piikille??

Kirjoittaja Kela | toimeentulotuki » 22 Touko 2019, 10:38

Hei!

Kiitos viestistäsi.

Ystävällisin terveisin
Tiina | Kela toimeentulotuki

Re: Kissat piikille??

Kirjoittaja Vieras » 21 Touko 2019, 20:49

Kuntien asunnoissa ei yleensä ole kielletty lemmikkien pitäminen, eikä esim. Lumon ja muiden isojen vuokranantajienkaan asunnoissa. Yleensä vain yksityiset vuokranantajat asettavat näitä rajoituksia. Joten voit olla huoletta.

Re: Kissat piikille??

Kirjoittaja Kela | toimeentulotuki » 20 Touko 2019, 13:46

Hei!

Aiempiin vastausviesteihin ei ole lisättävää. Kiitos viesteistä.

Terveisin
Riikka | Kela toimeentulotuki

Re: Kissat piikille??

Kirjoittaja Vieras » 19 Touko 2019, 11:37

Vieras kirjoitti:Eikö riitä että Kela käyttää kopioi ja Liitä toimintoa, Täytyykö muiden matkia tätä urpotoimintaa..

Jos on jotain sanottavaa niin sanoo omin sanoin ja linkkiä jos tarvitsee sitä perustella jollakkin ulkopuolisella dokumentillä.
Tuossa on aisalla tännekin pesiytynyt suomi24 palstan höirikkö jonka nimi on "pötkis". Se spämmää aina välillä tännekin noita kirjoituksiaan kuin robotti aina kun saa luvan nettiä käyttää.

Re: Kissat piikille??

Kirjoittaja Vieras » 19 Touko 2019, 07:56

Eikö riitä että Kela käyttää kopioi ja Liitä toimintoa, Täytyykö muiden matkia tätä urpotoimintaa..

Jos on jotain sanottavaa niin sanoo omin sanoin ja linkkiä jos tarvitsee sitä perustella jollakkin ulkopuolisella dokumentillä.

Re: Kissat piikille??

Kirjoittaja Vieras » 19 Touko 2019, 06:06

Toimeentulotukihakemus on ratkaistava myös puutteellisena ilman pyydettyjä liitteitä, puutteellisena, "käytettävissä olevien tietojen perusteella" viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä lisäselvityspyynnön päivämäärän umpeuduttua, kuitenkin viipymättä. Hakemus tulee käsitellä puutteellisena ja antaa ratkaisu kuitenkin viimeistään ensimmäisenä haetun tukikuukauden arkipäivänä, mikäil hakemuksen jättöpäivämäärästä on yli seitsemän arkipäivää:

"14 c § (26.6.2015/815)
Toimeentulotukiasian käsittely muussa kuin kiireellisessä tapauksessa
Muussa kuin kiireellisessä tapauksessa päätös toimeentulotuesta on tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, perustoimeentulotukea myönnettäessä päätös hakemusajankohtaa seuraavaa kuukautta koskevasta hakemuksesta on tehtävä ja pantava täytäntöön viimeistään sanotun kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä, jos hakemuksen saapumisesta on tuolloin kulunut enemmän kuin seitsemän arkipäivää. Jos hakemus koskee myöhäisempää aikaa kuin hakemusajankohtaa seuraavaa kuukautta, päätös on tehtävä ja pantava täytäntöön viimeistään hakemuksessa tarkoitetun ajanjakson ensimmäisenä arkipäivänä.

Jos hakemus on puutteellinen, asiakkaalle on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta annettava tai lähetettävä yksilöity kehotus hakemuksen täydentämiseksi määräajassa. Päätös toimeentulotuesta on annettava viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun täydennetty hakemus on saapunut. Jos asiakas ei ole määräajassa täydentänyt hakemustaan tai esittänyt hyväksyttävää syytä täydennyksen viivästymiselle, päätös tehdään käytettävissä olevien tietojen pohjalta viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä määräajan päättymisestä. Asiakkaan suostumuksella päätös voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen pohjalta ennen määräajan päättymistä."

Hakijan toimeentulotukiasia on aina käsiteltävä ja ratkaistava - oli hakemus puutteellinen tai ei - siten, ettei hakija jää hakukuukauden suhteen ilman viimesijaista toimeentuloa ja huolenpitoa sen osalta mitä on toimeentulotuen perusosalla katettavaksi säädetty minimissään, sekä sen osalta mitä kohtuullisiksi asumiskuluiksi on määritelty:

"14 a § (26.6.2015/815)
Toimeentulotuen myöntäminen

[...]

Toimeentulotukiasia on käsiteltävä siten, että hakijan tai perheen oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon ei vaarannu.

Päätös toimeentulotuen myöntämisestä on pantava viivytyksettä täytäntöön."

Hakijalla - riippumatta siitä onko hakemus puutteellinen tai ei - on aina oikeus toimeentulotukeen mikäli seuraava on hakijan kohdalla totta:

"2 §
Oikeus toimeentulotukeen

Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla."

Laki ei anna mahdollisuutta hylätä puutteellista toimeentulotukihakemusta, jos hakija pystyy vähintään esittämään toteen, että hänellä syntyy 2 §:n mukainen oikeus toimeentulotukeen tulojensa sekä varallisuutensa vähyyden perusteella siten kuin 2 §:ssä säädetään.

Laki päinvastoin määrittää, että myös puutteellinen toimeentulotukihakemus on käsiteltävä ja ratkaistava 14 c §:n mukaisessa määräajassa siten, ettei hakijan tai perheen oikeus välttämättömään toimeentuloon vaarannu. Näin ollen toimeentulotukihakemusta ei voi jättää ratkaisematta puuttuvien liitteiden vuoksi vaan se on käsiteltävä määräajassa 14 c §:n mukaisesti - oikeus määräytyy 2 §:n perusteella.

Re: Kissat piikille??

Kirjoittaja Kela | toimeentulotuki » 17 Touko 2019, 13:42

Hei!

Hallintoasia on selvitettävä niin perusteellisesti, että siinä voidaan päätyä asiallisesti oikeaan ratkaisuun.

Kelassa on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot. Ennen ratkaisun tekoa tarkistetaan, että kaikki hakemuksen ratkaisemiseksi vaaditut tiedot on toimitettu Kelaan. Lisäselvitystä pyydetään, jos hakemuksessa ilmoitetut tiedot ovat epäselvät ja arvioidaan puuttuvien tietojen olevan välttämättömiä asian ratkaisemiselle.

Asiakkaan on asianosaisena esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista ja muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen. Etuuslaeissa on yksityiskohtaisia erityissäännöksiä siitä, mitä tietoja ja selvityksiä asiakkaan on esitettävä etuuksia hakiessaan. Asiakkaan on esitettävä riittävä selvitys etuusasiansa ratkaisemiseksi.

Ystävällisesti
Hanna | Kela toimeentulotuki

Re: Kissat piikille??

Kirjoittaja Vieras » 14 Touko 2019, 16:38

Vieras kirjoitti:"Välttämättömättömiä hakemuksen ratkaisemiseksi" ovat sellaiset liitteet, jotka tarvitaan toimeentulotuen tarpeen syntymisen arviointiin. Asuntojonoon hakeutumisen todistamisen liite tai selvitys siihen hakeutumattomuudesta ei ole hakemuksen ratkaisemiseksi välttämätön liite, koska se ei itsessään liity asiaan joka olisi oleellinen selvittää toimeentulotuen tarpeen syntymisen kannalta, tai määrittäisi sitä syntyykö toimeentulotukeen oikeus.

KELA ei voi itse määritellä mitkä ovat välttämättömiä liitteitä hakemuksen myönteisen ratkaisemisen suhteen, koska sen määrittelee laki. KELA ei voi linjata toimeentulotuen myöntämisen kriteereitä omilla linjauksillaan lain ulkopuolelle. Asian ratkaisemiseksi välttämättöminä liitteinä voidaan pitää ainoastaan sellaisia, jotka pohjautuvat lakiin (ei KELA:n omiin linjauksiin):

"2 §
Oikeus toimeentulotukeen
Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla."

Välttämättömiksi voidaan laskea sellaiset liitteet ja selvitykset, jotka ovat ilmeisen tarpeellisia sen selvittämisessä syntyykö 2 § mukaisesti hakijalla oikeus toimeentulotukeen. Edullisemman vuokra-asunnon hakemisella, sen hakemisen todistamisella tai todistamattomuudella, tai asunnonhakemisen todisteluun liittyvillä liitteillä ei ole 2 § mukaisen toimeentulotukioikeuden syntymisen kanssa mitään tekemistä, eikä siihen liittyviä liitteitä voida siten pitää välttämättöminä toimeentulotukihakemuksen ratkaisemiseksi myönteisenä hakijalle.
Lisäksi laki toimeentulotuesta 14 a §:n mukaisesti velvoittaa KELA:a ratkaisemaan hakemuksen myös siten että:

"Toimeentulotukiasia on käsiteltävä siten, että hakijan tai perheen oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon ei vaarannu."

Tämä tarkoittaa sitä, että liitteen puuttuminen ei voi johtaa tuen myöntämättömyyteen ja hylkäämiseen, mikäli hakijalla ei ole varallisuutta, eikä hän saa rahatuloja hakukuukaudelle mistään (mm. palkkatuloina tai muina etuuksina), koska tuen myöntämättömyys vaarantaisi tällöin hakijan välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon, jos toimeentulotuki jäisi saamatta. Tällaisessa tilanteessa ainoat liitteet mitkä KELA voi vaatia ovat liitteet, jotka ovat ilmeisen tarpeellisia todistamaan sen ettei hakijalla ole säästöjä, varallisuutta, tai tuloja, jolla välttämätön toimentulo voitaisiin hakijan puolelta turvata. Esimerkiksi tiliote on sellainen liite, kun taas mm. todistus työnhaun voimassaolosta ei ole (tämän laiminlyönnistä säädetään erikseen ja yksiselitteisesti toimeentulotukilain 2 §:ssä ja menettely on pykälässä viitattu 10 § mukainen perusosan alentaminen enintään 40%).

Re: Kissat piikille??

Kirjoittaja Vieras » 14 Touko 2019, 16:22

"Välttämättömättömiä hakemuksen ratkaisemiseksi" ovat sellaiset liitteet, jotka tarvitaan toimeentulotuen tarpeen syntymisen arviointiin. Asuntojonoon hakeutumisen todistamisen liite tai selvitys siihen hakeutumattomuudesta ei ole hakemuksen ratkaisemiseksi välttämätön liite, koska se ei itsessään liity asiaan joka olisi oleellinen selvittää toimeentulotuen tarpeen syntymisen kannalta, tai määrittäisi sitä syntyykö toimeentulotukeen oikeus.

KELA ei voi itse määritellä mitkä ovat välttämättömiä liitteitä hakemuksen myönteisen ratkaisemisen suhteen, koska sen määrittelee laki. KELA ei voi linjata toimeentulotuen myöntämisen kriteereitä omilla linjauksillaan lain ulkopuolelle. Asian ratkaisemiseksi välttämättöminä liitteinä voidaan pitää ainoastaan sellaisia, jotka pohjautuvat lakiin (ei KELA:n omiin linjauksiin):

"2 §
Oikeus toimeentulotukeen
Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla."

Välttämättömiksi voidaan laskea sellaiset liitteet ja selvitykset, jotka ovat ilmeisen tarpeellisia sen selvittämisessä syntyykö 2 § mukaisesti hakijalla oikeus toimeentulotukeen. Edullisemman vuokra-asunnon hakemisella, sen hakemisen todistamisella tai todistamattomuudella, tai asunnonhakemisen todisteluun liittyvillä liitteillä ei ole 2 § mukaisen toimeentulotukioikeuden syntymisen kanssa mitään tekemistä, eikä siihen liittyviä liitteitä voida siten pitää välttämättöminä toimeentulotukihakemuksen ratkaisemiseksi myönteisenä hakijalle.

Re: Kissat piikille??

Kirjoittaja Kela | toimeentulotuki » 14 Touko 2019, 09:43

Hei!

Kuten Niina on jo aiemmin vastannut, ei toimeentulotukihakemusta hylätä sen vuoksi, ettet hae tai löydä halvempaa asuntoa. Kuitenkin hakemus voidaan hylätä, jos et toimita Kelaan pyydettyjä lisäselvityksiä, jotka ovat välttämättömiä hakemuksen ratkaisemiseksi. Hakemuksen käsittelyssä arvioidaan, mitä liitteitä tai lisäselvityksiä päätöksen antaminen vaatii.

Ystävällisin terveisin
Hilja | Kela toimeentulotuki

Ylös