Miks kela ei pyytänyt lisäselvityksiä

Lähetä vastaus


Tämän kysymyksen tarkoitus on estää roskapostitusta foorumille.

BBCode on Käytössä
[img] on poissa käytöstä
[flash] on poissa käytöstä
[url] on käytössä
Hymiöt ovat poissa käytöstä

Otsikko
   

Laajenna näkymää Otsikko: Miks kela ei pyytänyt lisäselvityksiä

Re: Miks kela ei pyytänyt lisäselvityksiä

Kirjoittaja Kela | toimeentulotuki » 17 Touko 2019, 10:28

Hei!

Kiitos viesteistä.

Ystävällisin terveisin
Eveliina | Kela toimeentulotuki

Re: Miks kela ei pyytänyt lisäselvityksiä

Kirjoittaja Vieras » 17 Touko 2019, 04:22

Eli joo, jos ei AP:lla ollut puuttuvan liitteen suhteen kyseessä pankin virallinen tiliote tai ensihakemuksen vuokrasopimuksen kopio, ja hän ei ole missään töissä, niin laittomalta hylkäykseltä kuulosaa.

Laiha lohtu mutta pistä valitusta oikeusasiamiehelle ja vie asia valitusportaassa vaikka hallinto-oikeuteen saakka. Suosittelen jokaista tekemään samoin joka laittoman hylkäyspäätöksen KELA:lta saa.

Jokaisen sellaisen henkilön, jolla ei tosiasiallisia tuloja tai varoja ole käytettävissä hakukuukaudelle, ja jonka hakemus silti hylätään laittomasti puutteellisena mm. varallisuuteen tai tuloihin LIITTYMÄTTÖMIEN pyydettyjen liitteiden perusteella. Hylky on tällöin laiton!

Re: Miks kela ei pyytänyt lisäselvityksiä

Kirjoittaja Vieras » 17 Touko 2019, 04:17

Liitteiden puuttuminen ei ole oikeus hylätä toimeentulotukihakemusta kokonaisuudessaan, mikäli ne eivät ole välttämättömiä toimeentulotukioikeuden syntymisen ja tarpeen selvittämisessä. Oikeus tukeen syntyy seuraavasti Suomen kansalaiselle:

"2 §
Oikeus toimeentulotukeen
Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla."

"14 a §
Toimeentulotukiasia on käsiteltävä siten, että hakijan tai perheen oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon ei vaarannu.

Päätös toimeentulotuen myöntämisestä on pantava viivytyksettä täytäntöön."

Jos hakija pystyy todistamaan ettei hänellä ole käytettävissä olevia varoja, eli välttämättömät liitteet sen osalta on toimitettu (tiliote), ei muiden liitteiden puuttuessa voi lakiperusteisesti toimeentulotukea hylätä. Laki toimeentulotuesta säätää tietyistä laiminlyönneistä erikseen, jos ne ovat perusosan alentamisen peruste (esimerkiksi kieltäytyminen aktivointisuunnitelmasta, jättämättä ilmoittautumatta työnhakijaksi, työvoimapoliittisella tavalla moitittava menettely joka on johtanut mm. karenssiin työmarkkinatuesta).

Puuttuvat liitteet eivät ole peruste hylätä toimeentulotukea, jos hakijalla toimeentulotuen tarve on eli oikeus tukeen syntyy varallisuuden ja tulojen perusteella. Hylkäävää päätöstä ei voida antaa, jos se vaarantaa 14 a § mukaisesti hakijan välttämättömän toimeentulon, vaan asia pitää silloin käsitellä asiakkaan eduksi joko kokonaan myönteisellä toimeentulotukipäätöksellä, tai alennetulla perusosalla, jos lakiperusteinen peruste alentamiseen on.

Välttämättömiä liitteitä täytettyyn hakemukseen ovat tiliote sekä mm. vuokrasopimuksen kopio. Hakemus tulee käsitellä ja antaa päätös myös puutteellisena ilman muita pyydettyjä liitteitä "käytettävissä olevien tietojen perusteella" (14 c § (26.6.2015/815) Toimeentulotukiasian käsittely muussa kuin kiireellisessä tapauksessa) seuraavasti eikä tämä voi tarkoittaa hylkäystä muuten kuin silloin - jos toimeentulotukeen ei synny oikeutta käytettävissä olevien varojen ja tulojen vuoksi - eli seitsemäntenä arkipäivänä lisäselvityspyynnön määräajan umpeuduttua; kuitenkin viimeistään anotun toimeentulotukikuukauden ensimmäisenä arkipäivänä, mikäli hakemuksen jättöpäivämäärästä on vähintään seitsemän arkipäivää:

"(14 c § (26.6.2015/815)

Muussa kuin kiireellisessä tapauksessa päätös toimeentulotuesta on tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, perustoimeentulotukea myönnettäessä päätös hakemusajankohtaa seuraavaa kuukautta koskevasta hakemuksesta on tehtävä ja pantava täytäntöön viimeistään sanotun kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä, jos hakemuksen saapumisesta on tuolloin kulunut enemmän kuin seitsemän arkipäivää. Jos hakemus koskee myöhäisempää aikaa kuin hakemusajankohtaa seuraavaa kuukautta, päätös on tehtävä ja pantava täytäntöön viimeistään hakemuksessa tarkoitetun ajanjakson ensimmäisenä arkipäivänä.

Jos hakemus on puutteellinen, asiakkaalle on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta annettava tai lähetettävä yksilöity kehotus hakemuksen täydentämiseksi määräajassa. Päätös toimeentulotuesta on annettava viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun täydennetty hakemus on saapunut. Jos asiakas ei ole määräajassa täydentänyt hakemustaan tai esittänyt hyväksyttävää syytä täydennyksen viivästymiselle, päätös tehdään käytettävissä olevien tietojen pohjalta viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä määräajan päättymisestä. Asiakkaan suostumuksella päätös voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen pohjalta ennen määräajan päättymistä."

Jos kyseessä on esimerkiksi puuttuva tiliote, hakemus voidaan sen perusteella hylätä koska toimeentulotukioikeuden syntyä ei ole voitu selvittää käytettävissä olevien varojen osalta. Jos kyseessä on puuttuva aktivointisuunnitelma, hylkäys ei ole mahdollinen kokonaisuudessaan,
koska aktivointisuunnitelman puuttuminen tarkoittaa, ettei ensisijaista etuuteen eli työmarkkinatukeen ole oikeutta, mutta aktivointisuunnitelman laatimisen laiminlyönnistä on säädetty laissa toimeentulotuesta erikseen 10 §:ssä, ja kyseessä on toimeentulotuen alentamisen peruste perusosasta joko 20% tai 40%, kuten laki säätää. Se ei säädä muuta mahdollista sanktiota asiasta, kuten hylkäystä. Jokainen muu pyydetty liite joka ei ole oleellinen toimeentulotukioikeuden syntymisen suhteen (jos se ei liity varallisuuteen ja tuloihin), ei myöskään voi olla hylkäysperuste.

KELA voi hylätä toimeentulotukihakemuksen vain silloin jos se ei mitenkään pysty selvittämään hakijan oikeutta toimeentulotukeen puuttuvien varallisuus tai tulotietojen vuoksi. Muut liitteet jotka eivät ole toimeentulotukioikeuden synnyn suhteen olennaisia, eivät ole laillisia hylkäysperusteita, vaikka sellaisia liitteitä KELA pyytäisi. Jos tiettyjen liitteiden puuttumisen / laiminlyöntien suhteen on erikseen säädetty laissa toimeentulotuesta yksiselitteisesti menettely 10 §:ssä (alennettu perusosa) ja sanktio on toimeentulotuen alentaminen, eikä hylkäämistä ole mainittu vaihtoehtona, voidaan k.o asiakokonaisuuteen ja laiminlyöntiin sitoutuvien liitteiden puuttumisesta ainoastaan alentaa toimeentulotukea siten kuin 10 §:ssä on säädetty kyseisestä laiminlyönnistä sanktioksi.

Jos hakijalle syntyy 2 §:n mukainen oikeus toimeentulotukeen, tulee toimeentulotukihakemus käsitellä aina 14 a §:n mukaisesti asiakkaan eduksi siten ettei välttämätön toimeentulo päätöksen teon kautta vaarannu, koska laki ei salli käsitellä hakemusta siten että toimeentulo hakukuukaudelle vaarantuu esimerkiksi hylkäyksen johdosta. Tuki tulee siis lähtökohtaisesti aina myöntää täytenä tai alennettuna, jos siihen syntyy 2 §:n mukainen oikeus, vaikka liitteitä puuttuisikin, ja 14 c §:n mukaisen käsittelyajan sisällä "käytettävissä olevien tietojen perusteella", mikäli hakemus on liitteiden osalta puutteellinen.

Ei pitäisi olla tämän monimutkaisempaa.

Re: Miks kela ei pyytänyt lisäselvityksiä

Kirjoittaja Kela | toimeentulotuki » 25 Huhti 2019, 13:53

Hei!

Kiitos viestistäsi.

Ystävällisin terveisin
Taru | Kela toimeentulotuki

Re: Miks kela ei pyytänyt lisäselvityksiä

Kirjoittaja Vieras » 24 Huhti 2019, 21:21

Oikeusasiamiehelle valitusta vaan menemään.

Re: Miks kela ei pyytänyt lisäselvityksiä

Kirjoittaja Kela | toimeentulotuki » 23 Huhti 2019, 15:56

Hei!

Jos haluat selvittää asiaasi tarkemmin, ota yhteyttä Kelaan henkilökohtaisesti.

Ystävällisin terveisin
Hilja | Kela toimeentulotuki

Re: Miks kela ei pyytänyt lisäselvityksiä

Kirjoittaja Vieras » 23 Huhti 2019, 15:56

Puuttuneet lisäselvityksiä asiasta ei edes pyydetty niin miten asiakas osaa niitä toimittaa jos ei pyydetä
Kela | toimeentulotuki kirjoitti:Hei!

Kun hakemus on hylätty puuttuneiden lisäselvitysten takia, se voidaan käsitellä uudelleen, kun toimitat pyydetyt lisäselvitykset. Jos haluat kysyä tarkemmin saamastasi päätöksestä, ota yhteyttä Kelaan henkilökohtaisesti.

Voit antaa palautetta Kelan toiminnasta ja palveluista: http://www.kela.fi/palaute.

Ystävällisin terveisin
Hilja | Kela toimeentulotuki
miten asiakas voi toimittaa lisäselvityksiä jos niitä ei pyydetä toimittaa

Re: Miks kela ei pyytänyt lisäselvityksiä

Kirjoittaja Vieras » 23 Huhti 2019, 15:52

Puuttuneet lisäselvityksiä asiasta ei edes pyydetty niin miten asiakas osaa niitä toimittaa jos ei pyydetä

Re: Miks kela ei pyytänyt lisäselvityksiä

Kirjoittaja Kela | toimeentulotuki » 23 Huhti 2019, 15:14

Hei!

Kun hakemus on hylätty puuttuneiden lisäselvitysten takia, se voidaan käsitellä uudelleen, kun toimitat pyydetyt lisäselvitykset. Jos haluat kysyä tarkemmin saamastasi päätöksestä, ota yhteyttä Kelaan henkilökohtaisesti.

Voit antaa palautetta Kelan toiminnasta ja palveluista: www.kela.fi/palaute.

Ystävällisin terveisin
Hilja | Kela toimeentulotuki

Re: Miks kela ei pyytänyt lisäselvityksiä

Kirjoittaja Vieras » 23 Huhti 2019, 09:08

Hylätty oli

Ylös