VANLIGA FRÅGOR: PAPPANS LEDIGHETER

Kan man ta up pappaledigheten i kortare perioder? Går det att studera medan man är pappaledig? Ställ frågor om föräldraledigheterna för pappan.

Moderator: FPA | barnfamiljer

Användarvisningsbild
FPA | barnfamiljer
Inlägg:707
Blev medlem: 14 dec 2015, 12:53

VANLIGA FRÅGOR: PAPPANS LEDIGHETER

Oläst inlägg av FPA | barnfamiljer » 16 feb 2016, 13:33

När ska jag ansöka om faderskapspenning?

Du kan ansöka om faderskapspenning när barnet har fötts, eftersom din rätt till faderskapspenning börjar från och med barnets födelsedatum. Om du tar ut dina dagar med faderskapspenning i flera delar kan du ansöka separat för varje del. Observera att mamman inte kan få stöd för hemvård av barn samtidigt som pappan för samma barn tar ut de dagar av faderskapspenning som följer efter perioden av moderskapspenning och föräldradagpenning.

Vilka inkomster baserar sig faderskapspenningen på?


Grunden för faderskapspenningen är alltid i första hand uppgifterna i den beskattning som verkställs året innan pappan har rätt till förmånen. För faderskapspenning som börjar betalas ut år 2014 används inkomsterna år 2012 och för faderskapspenning som börjar betalas ut år 2015 används inkomsterna år 2013 osv. Om inkomsterna har stigit avsevärt (= med minst 20 %) jämfört med beskattningsåret, kan inkomsterna under de senaste sex månaderna användas som grund för förmånen. Om du inte har haft inkomster under de senaste sex månaderna anger arbetsgivaren inkomstuppgifterna för den tid som du har haft inkomster. Arbetsgivaren anger i regel inkomsterna för tiden precis innan faderskapspenningsperioden börjar. Samma inkomstuppgifter används för alla delar av faderskapspenningsperioden som gäller samma barn. Inkomsterna omvandlas till årsinkomst genom att man multiplicerar dem med två och drar av eventuella utgifter för inkomstens förvärvande, t.ex. fackföreningsmedlemsavgifter och resekostnader.

Förmånen kan också grunda sig på studiestöd eller på arbetslöshetsförmån ifall du haft någondera under de senaste fyra månaderna före barnets födelse. De här grunderna tillämpas om personen inte har några andra inkomster (beskattning, sex månaders inkomster) som förmånen kan grunda sig på.
Om du har ett barn som är under tre år vid den beräknade tiden för födseln av ett annat barn kan samma arbetsinkomster som gällde det äldre barnet användas som grund för dagpenningen.

Utifrån vilket års beskattningsinkomster fastställs faderskapspenningen och föräldrapenningen? Varför?

Vilket års beskattning som används som grund för faderskapspenningen beror på under vilket år pappan tar ut pappaledighet för första gången för barnet i fråga. Om den första dagen av faderskapspenning är under 2014 används beskattningsuppgifterna för 2012. Om den första dagen då faderskapspenning betalas ut under 2015 används beskattningsuppgifterna för 2013. Det betyder att om faderskapspenningsperioden börjar 31.12.2014 så används 2012 års beskattningsuppgifter, men om den första perioden börjar 2.1.2015 eller senare används de inkomster som fastställts i beskattningen för 2013.

Det här grundar sig på 11 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen. I motiveringarna till paragrafen i fråga, dvs. i regeringsproposition 50/2004, sägs att dagpenningsförmånen fastställs på basis av den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen året innan rätten till föräldradagpenning uppkom. Som begynnelsetidpunkt för rätten till föräldrapenning enligt bestämmelsen betraktas den dag då föräldradagpenning första gången utbetalas till föräldern för samma barn.

Om dagpenningsperioden börjar 2014 kontrollerar man vilket års beskattning som verkställdes det föregående året. År 2013 verkställdes beskattningen för 2012. Föräldradagpenningar som börjar betalas ut 2014 grundar sig därmed på den arbetsinkomst som fastställts i beskattningen för 2012. Föräldradagpenningar som börjar betalas ut 2.1.2015 eller senare grundar sig på arbetsinkomster som fastställts för 2013, eftersom beskattningen för 2013 förrättades 2014.

Föräldradagpenning är ett samlingsnamn för moderskapspenning, faderskapspenning och föräldrapenning.


Måste jag ta ut pappaledighet och måste ett visst antal lördagar ingå i ledigheten?

Du måste inte ta ut någon ledighet och det måste inte ingå något visst antal lördagar. Gör en överenskommelse med din arbetsgivare om din pappaledighet och red ut ifall du får lön under en del av pappaledigheten. Om din arbetsgivare betalar lön för lördagar under pappaledigheten ska du inkludera lördagarna i din ansökan. Om arbetsgivaren däremot inte betalar lön för lördagar under pappaledigheten kan du själv bestämma om du vill ansöka om faderskapspenning för lördagar.

Om man ansöker om pappaledighet från måndag till fredag använder man fem pappaledighetsdagar. Pappan kan om han vill också ansöka om ledighet fram till lördagen. Om pappan ansöker om måndag–fredag den första veckan och måndag–fredag därpå följande vecka förbrukar han två perioder eftersom det finns en lördag däremellan som pappan inte sökt faderskapspenning för.