Kelan epäasialliset vastaukset

Kuinka haen toimeentulotukea? Mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan? Miten tulot vaikuttavat? Milloin jätän hakemuksen? Kysy ja keskustele toimeentulotuen hakemisesta.

Valvoja: Kela | toimeentulotuki

Avatar
Tavis
Viestit:36
Liittynyt: 02 Maalis 2020, 09:53

Kelan epäasialliset vastaukset

Lukematon viesti Kirjoittaja Tavis » 19 Heinä 2021, 19:57

Miten Kelan omavalvonta toimii, jotta asiakkaille lähetettävät vastaukset eivät ole syyllistäviä, leimaavia, eivätkä muuten asiattomia? Kenties ne kuvaavat vastaajan maailmakuvaa, joka ei perustu laajempaan tietoon, asioihin perehtyneisyyteen ja ymmärrykseen. Tällaiset viestit eivät osoita liioin ammattitaitoa.

Mutta Kela?

Avatar
Vieras

Re: Kelan epäasialliset vastaukset

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 19 Heinä 2021, 20:20

Toimeentulotukiasiakkaan palveluprosessin omavalvonta

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 47 §:n mukaan sosiaalihuollon toimintayk-sikön tai muun toimintakokonaisuudesta vastaavan tahon on laadittava omavalvontasuunnitelma sosiaalihuollon palvelun laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Valvira on antanut toimintayksiköille omavalvontaa koskevan määräyksen (1/2014). Määräys otetaan käyttöön soveltuvin osin myös toimeentulotuen palveluprosessin omavalvonnan suunnittelussa. Sosiaalihuoltolain 4 luvussa (Sosiaalihuollon toteuttaminen) on säädetty asiakkaan palveluprosessiin kuuluvista, palvelun laatuun ja asiakkaan oi-keuksiin liittyvistä asioista, joiden toteutuminen turvataan omavalvonnalla. Omavalvonta kohdistetaan palveluprosessien osa-alueisiin ja riskit arvioi-daan nimenomaan asiakkaan näkökulmasta. Asiakastyön riskien tunnis-tamien, arviointi ja ennakointi ovat osa palveluprosessin kehittämistä. Toimeentulotuen asiakasturvallisuusriskit liittyvät palveluprosessin eri vai-heisiin alkaen asiakkuuden alkamisesta sen päättymiseen. Sosiaalityön omavalvonnassa toimintayksiköllä tarkoitetaan sosiaalihuolto-lain 14 §:ssä lueteltujen sosiaalipalvelujen palveluprosesseja, joissa palve-lua toteuttavat työntekijät arvioivat ja ennakoivat esiin tulevia riskejä sekä ennaltaehkäisevät niiden toteutumisen riskiperusteisesti omavalvonnassa. Toimeentulotuen palveluprosessille on laissa säädetty erityisiä velvoitteita, joiden toteutuminen varmistetaan omavalvonnalla ja tarvittavat muutokset tehdään nopeasti.

Omavalvontasuunnitelmassa käsiteltäviä asioita Kuntien tulisi omavalvonnassaan ennakoida ja ennaltaehkäistä säännölli-sesti toistuvat kuunvaihteen käsittelyruuhkat työjärjestelyillä ja jos asiak-kaan tilanteessa ei ole tiedossa muutoksia, pidempiaikaisilla päätöksillä. Määräaikojen ylittymistä ennakoivat keväisin ja kesäisin opiskelijoiden tar-ve hakeutua toimeentulotukiasiakkaiksi ja samaan ajankohtaan ajoittuvat työntekijöiden vuosilomat. Kunnan viraston sulkeminen lomakuukauden ajaksi ei saa vaarantaa toimeentulotukiasioiden käsittelyä määräajassa. Myös työllisyystilanteen muutokset voivat ruuhkauttaa toimeentulotukiha-kemusten käsittelyn, jos kunnan työttömien määrä kasvaa yllättäen. Kun-tien olisi kyettävä riskinarvioinnissaan tunnistamaan mahdolliset ruuhka-huiput ja varauduttava niihin riittävällä henkilöstöresurssilla. Monissa kun-nissa on hakemuksen vireille tuloon ja käsittelyyn liittyvien käytäntöjen analyysillä ja kehittämisellä saatu käsittelyajat hyvin hallintaan. Kunnilta saaduissa selvityksissä viivästymistä on perusteltu muun muassa tietojärjestelmien ongelmilla sekä uusien työntekijöiden ja sijaisten tietojär-jestelmien käytön perehdyttämisen hitaudella. Erityisenä riskinä vuoden 2016 lopulla voidaan tunnistaa Kela-siirron aiheuttama työntekijöiden ha-keutuminen muihin tehtäviin, johon tulee varautua ennakkoon. Mahdolli-suuksien mukaan kunnat voivat siirtymävaiheessa tehdä pidemmälle ulot-tuvia päätöksiä.

Toimeentulotukiasian käsittelyn etenemiseen liittyvien riskien tunnistami-nen on omavalvonnan suunnittelun keskeinen osa-alue. Valvonnassa on tunnistettu useita eri käsittelyvaiheisiin liittyviä riskejä, joista hakemuksen vireille tuloon ja käsittelyyn liittyvät muun muassa:  hakemusten vireille tulon viivästyminen – hakemus on leimattu saapu-neeksi vasta käsittelyvaiheessa eikä saapumispäivänä, kuten tulisi teh-dä  lisäselvityspyyntöjä pyydetään viiveellä  pyydetään tarpeettomia lisäselvityksiä  käsittelyajalle asetetaan tavoitteeksi säädetty enimmäisaika (7 päivää), vaikka prosessin jokaisessa vaiheessa tulisi toimia ilman aiheetonta vii-vytystä

Omavalvontasuunnitelman sisältö ja julkisuus

Toimeentulotukiasiakkaan palveluprosessin omavalvonnan suunnittelussa ja toimeenpanossa on otettava huomioon toimeentulotukilain lisäksi sosi-aalihuoltolain, sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) annetun lain, hallintolain (434/2003), sosiaalihuollon asiakas-asiakirjoista annetun lain (254/2015), asiakastietojen sähköisestä käsitte-lystä sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain (159/2007) ja henkilötie-tolain (523/1999) sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) säännökset. Valviran määräyksestä (1/2014) tulevia asiakokonaisuuksia ovat muun muassa omavalvontasuunnitelman laatimiselle asetetut vaatimukset (luku 3), palvelun perustiedot (toimintayksikön nimi, yhteystiedot, omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot, palvelu/palvelukokonaisuus), toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet sekä riskinhallinnan prosessi, joka on keskei-nen omavalvonnan toimeenpanon prosessi. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan asiakkaan asemaa ja oikeuksia kos-kevat käytännöt (kohta 4.2: palvelusuunnitelma, asiakkaan kohtelu, osalli-suus ja oikeusturva). Määräyksen mukaisesti suunnitelmaan kirjataan yh-teistyökäytännöistä eri toimijoiden kanssa (kohta 4.3.6) ja toimeentulotuen käsittelyyn osoitetun henkilöstön määrä, rakenne ja sijaisten käytön peri-aatteet. Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten henkilöstövoima-varojen riittävyys ja osaaminen varmistetaan. Oman kokonaisuuden muo-dostavat omavalvontasuunnitelmassa kuvattavat asiakastietojen käsitte-lyyn liittyvät käytännöt ja omavalvontasuunnitelman seuranta. Omavalvontasuunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä siten, että asi-akkaat ja muutkin voivat halutessaan tutustua siihen virastossa vaivatto-masti. Omavalvonnan suunnittelu ja toimeenpano ovat koko työyhteisön yhteinen asia ja esimiesten sekä johdon sitoutuminen yhteistyöhön on ensiarvoisen tärkeää. Työntekijöiden, joilla on paras tuntemus omaan työhönsä ja omi-en asiakkaidensa palveluun liittyvistä riskeistä, on voitava osallistua sekä omavalvonnan suunnitteluun että toteutukseen. Asiakkaiden ja omaisten mahdollisuus vaikuttaa palvelun laatuun on turvattava asiakaspalautteen, asiakasraatien ja muun osallistumisen keinoin. Omavalvonnalla on varmis-tettava toimeentulotukiasiakkaan oikeus sosiaalityön ammattilaisen asian-tuntijapalveluihin ja tarvittavaan tukeen. Työntekijöiden osallistumista palvelun kehittämiseen vahvistaa myös tä-män vuoden alusta voimaan tullut työntekijöiden ilmoitusvelvollisuus (ShL 48§ ja 49§). Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan työntekijän on tehtävä toiminnasta vastaavalle ilmoitus, jos hän havaitsee asiakkaan sosiaali-huollon toteuttamisessa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan. Ilmoi-tusvelvollisuutta koskevat menettelyohjeet on sisällytettävä omavalvonta-suunnitelmaan, mikä käytännössä tarkoittaa, että myös ilmoituksen kautta esille tulleet epäkohdat ovat omavalvonnassa käsiteltäviä ja korjattavia asioita. Sosiaalihuoltolain hallituksen esityksen (164/2014 vp, s.141) mukaan epä-kohdalla tarkoitetaan

esimerkiksi asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puut-teita, asiakkaan kaltoinkohtelua tai toimintakulttuuriin sisältyviä asiakkaalle vahingollisia toimia. Sosiaalihuollossa asiakasturvallisuuden vaarantumi-nen voi tarkoittaa toimeentulotukipäätöksen ja sen maksuun saattamisen viivästymistä niin, että asiakkaan fyysinen, psyykkisen ja taloudellinen tur-vallisuus vaarantuvat.

Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeutta. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan itsemääräämisoikeuden rajoittamista koskevat periaatteet. Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasiallista koh-telua havaitaan. Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava tiedot menettelystä, miten asiak-kaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai muun läheisensä kanssa käsitel-lään asiakasta kohdannut haittatapahtuma tai vaaratilanne.

Tänne ei voi laittaa linkkiä koska kela poistaa sen.

Avatar
Tavis
Viestit:36
Liittynyt: 02 Maalis 2020, 09:53

Re: Kelan epäasialliset vastaukset

Lukematon viesti Kirjoittaja Tavis » 21 Heinä 2021, 14:38

Kiitos vastauksesta Vieras! Siinä oli hyvä ohjeistus- ja lakipaketti koottuna. Edelleen odotamme Kelan vastausta, miten Kela käytännössä huolehtii näistä valvontavelvoitteista vai reagoiko Kela siinä vaiheessa, kun asiakkaalta tulee reklamaatio?

Tämä on hyvin oleellinen asia Kelan toiminnassa, sen kehittämisessä ja asioiden sujuvuudessa sekä Kelan, että asiakkaan kannalta.

Avatar
Ihmeidenaika
Viestit:2
Liittynyt: 21 Heinä 2021, 16:07

Re: Kelan epäasialliset vastaukset

Lukematon viesti Kirjoittaja Ihmeidenaika » 21 Heinä 2021, 16:22

Kelassa ei pääasiallisesti noudateta lain kirjauksia yleensäkään. Lähtökohtana ei ole, kuten laissa sanotaan, asiakkaan edun tulisi olla johtavana periaatteena päätöksiä tehtäessä. Ei kelassa. Kelassa lähtökohtana on etuisuuksien minimointi tai poisto kokonaistilannetta arvioimatta. Syyllistäminen on jatkuvaa ja asiakas on aina väärässä. Siksi onkin hupaisaa lukea eri sivuilta, joissa kelan henkilöstön joku osa kertoo heidän olevan vain tavallisia ihmisiä eikä ole tarve jännittää tai mitä milloinkin.

Kun kelasta kysyy asiaa yksi yhdelta henkilöltä saa jonkun vastauksen.
Kun kysyy samaa toiselta ja kolmannelta, on ihmeissään, koska kaikki kolme vasausta on erilaisia.
Tällä sivustulla, kun esittää kysymyksen, saa ohjeet ja vastauksen, jotka kuullostaa yleensä aika maalaisjärkeen käyviltä. Mutta annas olla, kun teet hakemuksen ja se käsitellään etuuskäsittelyssä, on aivan toinen ääni kellossa.

Tt-tuen siirto kelaan oli suuri virhe, koska silloin kaikki kokonaisarviointi ja lain sallimat soveltamiset jätettiin pois. Kelassa ei hallita soveltamisohjeita eikä osata käyttää inhimillisyys asennetta.

Oikeusasiamies on huomauttanut niin kelaa, kun myös kuntia, ettei kansalaisten perusoikeudet toteudu, kun samoja liitteitä pyydetään useaan kertaan ja selvityksiä vaaditaan vaikka niitä ei ole käyty läpi, kun niitä on toimitettu, kela ja kunnat pallottelee asiakkaita toinen toisilleen. Kukaan ei ota asiakkaista koppia.

Avatar
Tarkempikuvaus

Re: Kelan epäasialliset vastaukset

Lukematon viesti Kirjoittaja Tarkempikuvaus » 21 Heinä 2021, 17:51

Jos haluaa yleisellä tasolla keskustella "Kelan asiattomuuksista" niin pitää laittaa tapahtumien kulku niin objektiivisesti kuin pystyy ( ilman henkilötietoja ) niin sitten voi vasta ottaa ulkopuolinen kantaa oliko toiminta asiatonta vai oliko kysyjä vain erityisen herkkä tapaus.

Avatar
Tavis
Viestit:36
Liittynyt: 02 Maalis 2020, 09:53

Re: Kelan epäasialliset vastaukset

Lukematon viesti Kirjoittaja Tavis » 22 Heinä 2021, 10:47

Vastaukseksi riittää, että Kelasta kerrotaan, miten käytännössä turvataan omavalvontana asiakkaille annetuille vastauksille asetetut kriteerit.

Kela ei ole vastannut tähän kysymykseen. Käsittääkseni tämä asia kuuluu myös Kelan vastausvelvollisuuden piiriin.

Avatar
Kela | toimeentulotuki
Viestit:14672
Liittynyt: 30 Marras 2016, 11:47

Re: Kelan epäasialliset vastaukset

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | toimeentulotuki » 23 Heinä 2021, 14:44

Hei Tavis!

Kela noudattaa toiminnassaan hallintolakia, joten vastauksissa käytetään asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

Terveisin
Satu | Kela toimeentulotuki
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
Vieras

Re: Kelan epäasialliset vastaukset

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 27 Heinä 2021, 13:36

Kela | toimeentulotuki kirjoitti:
23 Heinä 2021, 14:44
Hei Tavis!

Kela noudattaa toiminnassaan hallintolakia, joten vastauksissa käytetään asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

Terveisin
Satu | Kela toimeentulotuki
Johan Satu vitsin murjas 😁 😆 😅 😂 🤣
Virkamies on kansan palvelija mutta Kelan palvelusväki käyttäytyy usein todella röyhkeästi, sellaista ei tarvitse sietää.
Kelan harjoittama terrori toimeentulotukiasiakkaita kohtaan on jatkunut jo yli 4 vuotta, sen on loputtava.

Avatar
Vieras

Re: Kelan epäasialliset vastaukset

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 27 Heinä 2021, 14:12

Mitä olet tehnyt sen eteen ettei sun tartte ilmoittaa enää tota terroriaikaa?

Avatar
Vieras

Re: Kelan epäasialliset vastaukset

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 28 Heinä 2021, 09:39

Vieras kirjoitti:
27 Heinä 2021, 14:12
Mitä olet tehnyt sen eteen ettei sun tartte ilmoittaa enää tota terroriaikaa?
Mitä sinä olet tehnyt?
Miksi kyselet typeriä?