Korvattavista sähkö + vuokrakuluista

Voinko saada toimeentulotukea asumismenoihin? Mitä jos rahani eivät riitä elämiseen? Voiko Kelasta saada vuokravakuuden? Kysy ja keskustele eri menojen vaikutuksesta toimeentulotukeen.

Valvoja: Kela | toimeentulotuki

Avatar
Vieras

Re: Korvattavista sähkö + vuokrakuluista

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 17 Heinä 2020, 12:27

Tulikohan asia selväksi nyt,että kela huijaa.

Avatar
virkanilkitkuriin

Re: Korvattavista sähkö + vuokrakuluista

Lukematon viesti Kirjoittaja virkanilkitkuriin » 17 Heinä 2020, 13:16

Viranomaisen tiedottamisen tulee olla sisällöltään oikeaa
https://www.okv.fi/media/filer_public/7 ... 1_2017.pdf
"Perustuslain takaamasta hyvästä hallinnosta säädetään tarkemmin hallintolaissa (434/2003).Viranomaisen harkintavaltaa rajaavat muun muassa hallintolain hyvän hallinnon perusteet.Hallintolain 6 §:n mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekäkäytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisentoimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niidenon suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Hallintolakiin liittyvässähallituksen esityksessä (HE 72/2002 vp) todetaan, että lain 6 §:stä ilmenevän suhteellisuusperi-aatteen soveltamisessa voi olla kysymys minkä tahansa viranomaistoiminnan arvioimisesta senkohteen oikeuksien tai edun kannalta. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti toimen on oltavatarpeellinen ja välttämätön asetetun tavoitteen saavuttamiseksi. Hallintolain 7 §:n 1 momentinmukaan asiointi ja asian käsittely viranomaisessa on pyrittävä järjestämään siten, että hallin-nossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita ja viranomainen voi suorittaa tehtävänsätuloksellisesti. Edellä mainitun hallituksen esityksen mukaan hallintolain 7 §:n tarkoituksenaon muun muassa varmistaa, että asiointia järjestettäessä kiinnitetään riittävää huomiota hallin-nossa asioivien tarpeisiin. Julkisia palveluja järjestettäessä tulisi erityisesti kiinnittää huomiotahallinnossa asioivan valinnanvapauteen. Myös hallinnossa asioivan itsemääräämisoikeutta jatoimintaedellytyksiä viranomaisasioinnissa olisi mahdollisuuksien mukaan pyrittävä edistä-mään."

"Nyt käsiteltävänä olevassa kantelussa ei ole kyse yksittäisistä, takuuvuokraa koskevista viran-omaisen ratkaisuista, vaan siitä, onko viranomaisen menettely ohjeiden antamisessa ja toimin-nastaan tiedottamisessa ollut hyvän hallinnon mukaista."

"Edellä selostettujen hallintolain lainkohtien mukaisen asiakkaiden oikeusturvan toteutuminenja palvelun asianmukaisuus edellyttävät, että viranomaisen tiedusteluihin antamat vastauksetsekä muu neuvonta ja tiedottaminen on sisällöllisesti oikeaa ja riittävän kattavaa. "

"Kiinnitän Kelan huomiota velvollisuuteen toteuttaa hallinnossaan perustuslaissa taatun hyvänhallinnon edellyttämää asianmukaista ja riittävän kattavaa tiedottamista ja neuvontaa."

Mikään ei ole kolmessa vuodessa muuttunut vaan sama valehtelu jatkuu tällä palstalla.

Toivottavasti mahdollisimman moni saa tietää tuosta Kelan järjestelmällisestä valehetelusta ja lakien rikkomisista ja osaa siten ainakin varoa uskomasta Kelan antamiin päätöksiin ja tämän palstan vastauksiin.

Avatar
lohduton kohtuus kaikessa

Re: Korvattavista sähkö + vuokrakuluista

Lukematon viesti Kirjoittaja lohduton kohtuus kaikessa » 19 Heinä 2020, 20:23

virkanilkitkuriin kirjoitti:
17 Heinä 2020, 12:03
Vieras kirjoitti:
16 Heinä 2020, 17:28
Eiköhän kaikki lukijat ole nyt jo selvillä että kela huijaa.Ei sitä joka päivä tartte toitottaa täällä.
Nimenomaan pitää joka päivä ja kaikkialla tuota asiaa kertoa niin että ihan jokainen siitä tietää kun se on ainoa keino saada Kelan laittomuudet ainakin vähenemään. Tuollaiseen toimintaan pitää olla nollatoleranssi ja jokaisesta mahdollisesta asiasta muutoksenhaku ja kantelu oikeusasiamiehelle.
Täysin samaa mieltä tästä. Ei ole oikein, että asiakkaat joutuvat taistelemaan oikeuksistaan jatkuvasti.

Avatar
Vieras

Re: Korvattavista sähkö + vuokrakuluista

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 20 Heinä 2020, 09:16

Ei olisi pääminsterilläkään varaa puhua oikeusvaltioperiaatteesta kun oma pesäkään ei ole puhdas. Kela on tuossa yksi pahimpia likatahroja ja toinen on TE-toimisto.

Avatar
Kela | toimeentulotuki
Viestit:12986
Liittynyt: 30 Marras 2016, 11:47

Re: Korvattavista sähkö + vuokrakuluista

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | toimeentulotuki » 21 Heinä 2020, 08:49

Hei!

Laki ohjaa Kelaa arvioimaan asumiskustannusten kohtuullisuutta. www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412#L2P7b

Asumismenojen kohtuullistamisesta, sekä kohtuullisista taloussähkö- ja lämmitysmenoista on kerrottu myös toimeentulotuen etuusohjeessa kohdassa 1.8.9.4. Kohtuulliset asumismenot – Kelan asumisnormi: www.kela.fi/kelan-etuusohjeet_ohjeet-etuuksittain

Jos on tyytymätön saamaansa päätökseen niin tästä on mahdollista valittaa. Mikäli haluaa tarkemmin tiedustella omasta päätöksestä, niin tällöin on syytä asioida henkilökohtaisesti soittamalla. Palstalla neuvomme ja vastaamme lähinnä etuuksiin ja hakemiseen liittyen.

Halutessaan päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen tai pyytää päätöksen tarkistamista. Jos asiakas kokee, että Kela rikkoo antamallaan päätöksellä lakia, niin hän voi olla yhteydessä esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamieheen.

Ystävällisin terveisin
Hanna | Kela toimeentulotuki
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
virkanilkitkuriin

Re: Korvattavista sähkö + vuokrakuluista

Lukematon viesti Kirjoittaja virkanilkitkuriin » 22 Heinä 2020, 14:07

"Laki ohjaa Kelaa arvioimaan asumiskustannusten kohtuullisuutta."
Höpö höpö!
"Perusosalla katettavien menojen lisäksi muina perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon:"
"1) yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) 9 §:ssä tarkoitetut asumismenot, muun kuin yhtiömuotoisen omistusasunnon välttämättömät hoitomenot sekä välttämättömät asuntoon muuttoon liittyvät menot;"
Tuossa 1 kohdassa mainittuja menoja voidaan kohtuullistaa 2. momentissa kerrotulla tavalla.
Sen sijaan kohtien 2-7
"2) taloussähköstä aiheutuvat menot;
3) kotivakuutusmaksu;
4) muut kuin perusosaan sisältyvät terveydenhuoltomenot;
5) lasten päivähoitomenot sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan menot;
6) lapsen tapaamisesta lapsen kanssa eri taloudessa asuvalle vanhemmalle aiheutuvat menot siltä osin, kun ne perustuvat kunnan toimielimen vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen;
7) välttämättömän henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai matkustusasiakirjan hankintamenot."
Siis kohtien 2-7 mukaisia menoja tuo 2. momentti ei koske ja niitä ei laki anna kohtuullistaa vaan ne on huomioitava tarpeellisen suuruisena eikä laki anna Kelalle valtaa arvioida tuon tarpeen suuruuttakaan. Eli yksikään Kelan kohtiin 2-7 kohdistuva normi ei perustu lakiin joten "pataan" tulee hallinto-oikeudessa Kela-paralle jos jo noita syntyneitä menoja jälkikäteen kohtuullistetaan. Hyvät ihmiset valittakaa tuosta Kelan normien käytöstä AINA.

Avatar
Vieras

Re: Korvattavista sähkö + vuokrakuluista

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 23 Heinä 2020, 06:56

"Laki ohjaa Kelaa arvioimaan asumiskustannusten kohtuullisuutta."
Hanna tai joku muu voisi ketoa sen lainkohdan jossa noin sanotaan. Laki, pykälä ja momentti?

Avatar
Vieras

Re: Korvattavista sähkö + vuokrakuluista

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 23 Heinä 2020, 11:09

Jatkuu jatkuu jatkuu jatkuu................

Avatar
Hoitoatuleetehostaa

Re: Korvattavista sähkö + vuokrakuluista

Lukematon viesti Kirjoittaja Hoitoatuleetehostaa » 23 Heinä 2020, 12:02

Kela | toimeentulotuki kirjoitti:
21 Heinä 2020, 08:49
Laki ohjaa Kelaa arvioimaan asumiskustannusten kohtuullisuutta. www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412#L2P7b


Laki toimeentulotuesta 7 b § (26.6.2015/815)
Muut perusmenot: Perusosalla katettavien menojen lisäksi muina perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon:
1) yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) 9 §:ssä tarkoitetut asumismenot, muun kuin yhtiömuotoisen omistusasunnon välttämättömät hoitomenot sekä välttämättömät asuntoon muuttoon liittyvät menot;
...

Jos kela tosiaan näyttäisi laista sen kohdan missä puhutaan asumiskustannusten kohtuullisuuden arvioinnista,
löysin vain tämän kohdan joka puhuu asumismenojen huomioon ottamisesta tarpeellisen suuruisina.

Kela | toimeentulotuki kirjoitti:
21 Heinä 2020, 08:49
Asumismenojen kohtuullistamisesta, sekä kohtuullisista taloussähkö- ja lämmitysmenoista on kerrottu myös toimeentulotuen etuusohjeessa kohdassa 1.8.9.4. Kohtuulliset asumismenot – Kelan asumisnormi: www.kela.fi/kelan-etuusohjeet_ohjeet-etuuksittain

On aivan sama mitä teidän omissa etuusohjeissanne lukee. Jos omat ohjeenne ovat ristiriidassa lain kanssa, lakia tulee noudattaa
ja
tulee huolehtia siitä, että virheelliset etuusohjeet korjataan lainmukaisiksi.

Avatar
Vieras

Re: Korvattavista sähkö + vuokrakuluista

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 23 Heinä 2020, 14:04

Koittakaa nyt ymmärtää ettei kela anna parempaa vastausta.Tehkää kelasta rikosilmoitus.