Kysymys Kelan viivästyskorvauksista

Milloin toimeentulotuki maksetaan tilille? Voiko Kelasta saada maksusitoumuksen apteekkiin? Entä ruokakauppaan? Voiko Kela maksaa sähkölaskuni? Kysy ja keskustele toimeentulotuen maksamisesta.

Valvoja: Kela | toimeentulotuki

Avatar
cderf

Re: Kysymys Kelan viivästyskorvauksista

Lukematon viesti Kirjoittaja cderf » 11 Helmi 2020, 17:27

Tuolla aiemmin on lueteltu, esimerkiksi maksumuistutus toimeentulotuen viipymisen vuoksi myöhöstyneestä laskun maksusta.

Johtuiko kahden viikonlopun yli maksatuspäivästä vai oliko päätös myöhässä?

Avatar
Vieras

Re: Kysymys Kelan viivästyskorvauksista

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 12 Helmi 2020, 00:01

Kela | toimeentulotuki kirjoitti:
27 Touko 2019, 10:54
Hei PAS!

Kela ei maksa automaattisesti korvausta viivästymisestä.

Mikäli päätökset ovat viivästyneet Kelan toiminnan vuoksi ja tästä syystä sinulle on syntynyt ylimääräisiä kustannuksia, esimerkiksi maksumuistutuksia, sinun tulee tehdä vapaamuotoinen vaatimus vahingonkorvauksesta ja toimittaa se Kelaan. Liitteeksi tulee laittaa todistukset syntyneistä kustannuksista, esimerkiksi kopiot laskuista, joista näkyy maksumuistutuksen määrä.

Ystävällisin terveisin
Eveliina | Kela toimeentulotuki

Osassa viesteistänne esitätte että mahdollisesta korvauksesta päätetään vahingonkorvauslain mukaan, ja välillä taas rajaatte niin että korvauksia voi saada vain ylimääräisistä kustannuksista. Vahingonkorvauslaki ei kuitenkaan rajoitu suoriin kustannuksiin, vaan korvauksia voidaan lain perusteella määrätä myös mm. kivusta ja särystä (jota on esimerkiksi aliravitsemus ja nälkä), ihmisarvon loukkauksesta tai syrjinnästä.

Eli saako teiltä suoran vastauksen siihen että onko korvausperusteena päätöksen viivästymisestä kaikki vahingonkorvauslaissa määritellyt perusteet, vai ainoastaan suorat rahalliset kustannukset?

Avatar
Pajumpi-oja

Re: Kysymys Kelan viivästyskorvauksista

Lukematon viesti Kirjoittaja Pajumpi-oja » 12 Helmi 2020, 11:03

Vieras kirjoitti:
12 Helmi 2020, 00:01
Kela | toimeentulotuki kirjoitti:
27 Touko 2019, 10:54
Hei PAS!

Kela ei maksa automaattisesti korvausta viivästymisestä.

Mikäli päätökset ovat viivästyneet Kelan toiminnan vuoksi ja tästä syystä sinulle on syntynyt ylimääräisiä kustannuksia, esimerkiksi maksumuistutuksia, sinun tulee tehdä vapaamuotoinen vaatimus vahingonkorvauksesta ja toimittaa se Kelaan. Liitteeksi tulee laittaa todistukset syntyneistä kustannuksista, esimerkiksi kopiot laskuista, joista näkyy maksumuistutuksen määrä.

Ystävällisin terveisin
Eveliina | Kela toimeentulotuki

Osassa viesteistänne esitätte että mahdollisesta korvauksesta päätetään vahingonkorvauslain mukaan, ja välillä taas rajaatte niin että korvauksia voi saada vain ylimääräisistä kustannuksista. Vahingonkorvauslaki ei kuitenkaan rajoitu suoriin kustannuksiin, vaan korvauksia voidaan lain perusteella määrätä myös mm. kivusta ja särystä (jota on esimerkiksi aliravitsemus ja nälkä), ihmisarvon loukkauksesta tai syrjinnästä.

Eli saako teiltä suoran vastauksen siihen että onko korvausperusteena päätöksen viivästymisestä kaikki vahingonkorvauslaissa määritellyt perusteet, vai ainoastaan suorat rahalliset kustannukset?
Tässä https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratk ... /1301/2017 ratkaisu asiassa.

Pajunoja ei esitä, että viivästymisestä johtuva korvaus olisi vain kertaluonteinen, vaan että kelan tulee korvata aina viivästymisestä johtuneena, taikka selkeästä väärin tehdystä päätöksestä aiheutunut haitta aina, vetoamatta vahingonkorvauslakiin.

Lainaus päätöksestä, "Esitän vielä Kansaneläkelaitoksen menettelystä aiheutuneen vahingon korvaamisesta ja hyvittämisestä seuraavaa.
Perustuslain mukaan kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Oikeusasiamiehen tulee valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Tehtäväänsä hoitaessaan oikeusasiamies valvoo perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.
Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 11 §:n 1 momentin mukaan oikeusasiamies voi laillisuusvalvontaansa kuuluvassa asiassa tehdä toimivaltaiselle viranomaiselle esityksen tapahtuneen virheen oikaisemiseksi tai epäkohdan korjaamiseksi. Perustuslain 22 § velvoittaa julkisen vallan turvaamaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen.
Tapahtuneen oikeuksien loukkauksen hyvittäminen loukkauksen kärsineelle henkilölle on perusteltua. Oikeusasiamies on ratkaisukäytännössään tässä tarkoituksessa tehnyt esityksiä hyvityksen suorittamisesta. Näillä hyvitysesityksillä pyritään asian sovinnolliseen ratkaisuun. Hyvitysesitys on voinut koskea myös aineettoman vahingon korvaamista ns. kärsimyskorvauksena.
Eduskunnan perustuslakivaliokunta on pitänyt myönteisenä kehitystä, jonka myötä oikeusasiamiehen toiminnan painopiste on viime vuosina siirtynyt yhä selvemmin viranomaisten toiminnan valvonnasta ihmisten oikeuksien toteutumisen edistämiseen. Yksi tämän kehityksen elementti on hyvitys. Valiokunnan mukaan on perusteltua käyttää hyvitystä selvissä tapauksissa, jotta ihmiset pääsisivät oikeuksiinsa, sovinnollinen ratkaisu löytyisi ja turhilta oikeusriidoilta vältyttäisiin (PeVM 2/2016 vp).

Samalla tavoin myönteisesti hyvitykseen on suhtautunut eduskunnan hallintovaliokunta. Sen mukaan hyvityksen maksamista koskevien suositusten esittäminen liittyy kiinteästi ylimpien laillisuusvalvojien asemaan perus- ja ihmisoikeuksien valvojina. Valiokunta toteaa, että oikeusasiamies on tehnyt ratkaisuissaan useita hyvitysehdotuksia, ja osa niistä on johtanut rahalliseen hyvitykseen. Perusoikeusloukkausten rahalliseen hyvittämiseen tähtäävän laillisuusvalvonnan taustalla on ollut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntö. Siinä on edellytetty aineettoman vahingon korvaamista tehokkaan oikeussuojan turvaamiseksi (HaVM 6/2014 vp).
Korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO 2008:10) vahingonkorvausta tai hyvitystä on maksettu perus- ja ihmisoikeusloukkauksen perusteella ilman kansallisen lainsäädännön nimenomaista tukea. Kysymys oli perusteettoman vapauden menetyksen aiheuttaman kärsimyksen johdosta maksetusta korvauksesta, vaikka korvaukseen ei olisi ollut oikeutta vahingonkorvauslain nojalla. Korkeimman oikeuden päätös osoittaa, että tuomioistuimesta on mahdollista saada korvausta ihmisoikeusloukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä muissakin kuin vahingonkorvauslain tarkoittamissa tilanteissa.
Hyvitys on oikeudellisena käsitteenä laaja-alaisempi kuin vahingonkorvauslaissa tarkoitettu vahingonkorvaus. Oikeusasiamiehen esityksiin perustuva hyvitysesitys on voinut merkitä paitsi vahingonkorvauslain mukaisen vahingonkorvauksen maksamista, hyvitystä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 13 artiklan mukaisesti sopimuksen turvaaman oikeuden tai vapauden loukkaamisesta tai lainvastaisesta menettelystä aiheutuneesta vahingosta tai epäoikeudenmukaisuuden tuntemuksen, vääryyskokemuksen tai muun sellaisen korvaamista tai hyvittämistä."

Avatar
Pajumpioja

Re: Kysymys Kelan viivästyskorvauksista

Lukematon viesti Kirjoittaja Pajumpioja » 12 Helmi 2020, 11:36

Edelliseen viitaten, kysynkin kelasta yleisesti, että mihin toimiin kela on ryhtynyt viivästymisistä aiheutuneiden haittojen ja mielipahan korvaamiseen, koska Pajunojan päätös ei koske vain vuonna 2017 koskevaa kelawatergatekriisiä, vaan selkeästi tarkoittaa sitä, että aina kun aiheutuu viipymisiä ja kun katsotaan lakia toimeentulotuesta, niin asian käsittely tulee aloittaa välittömästi siitä kun hakemus on käsiteltävänä viranomaisessa (viite: laki sähköisestä asioinnista) ja annettava päätös VIIMEISTÄÄN seitsemäntenä päivänä, eikä niin, että automaattisella (lainvastainen automaatti, viite: hallintolaki) liitteiden pyynnillä jatketaan käsittelyaikaa yli seitsemän päivän ja lisäksi useiden useiden oikeuskansleriviraston, että oikeusasiamiehen päätöksien vastaisesti viivytellään päätöksien antamisessa, niin mihin toimiin kela on jo ryhtynyt epäkohtien poistamiseen?

Tämä on ihan yleinen kysymys johonka voidaan täällä vastata julkisesti, eikä niin, että soita puhelinpalveluun, taikka emme voi täällä vastata yksityiskohtaisesti asiaanne.

Avatar
Kela | toimeentulotuki
Viestit:13642
Liittynyt: 30 Marras 2016, 11:47

Re: Kysymys Kelan viivästyskorvauksista

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | toimeentulotuki » 13 Helmi 2020, 10:09

Hei!
Vahingonkorvausvaatimuksen voi esittää vapaamuotoisesti Kelalle, mutta sen pitää olla kirjallinen. Vaatimuksesta pitää ilmetä vaaditun korvauksen määrä ja näkemys siitä, miten ja milloin Kela on aiheuttanut vahinkoa. Vaatimukseen tulee liittää selvitykset vahingon määrästä esimerkiksi aiheutuneista kuluista tai taloudellisesta menetyksestä ja perusteesta. Korvauksen maksaminen edellyttää, että viivästyksestä on aiheutunut hakijalle vahingonkorvauslain perusteella korvattava vahinko.

Vahingonkorvausvaatimuksen voi toimittaa Kelalle postitse (Kela/ Kirjaamo, PL 450, 00056 Kela), lähettää sähköpostitse Kelan kirjaamoon (kirjaamo@kela.fi), jättää paperisena mihin tahansa Kelan palvelupisteeseen tai sen voi myös tehdä Kelan sähköisessä asiointipalvelussa viestitoiminnolla.

Hei Pajumpioja!
Jos hakemus on puutteellinen, asiakkaalle on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta annettava tai lähetettävä yksilöity kehotus hakemuksen täydentämiseksi määräajassa. Päätös toimeentulotuesta on annettava viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun täydennetty hakemus on saapunut. Jos asiakas ei ole määräajassa täydentänyt hakemustaan tai esittänyt hyväksyttävää syytä täydennyksen viivästymiselle, päätös tehdään käytettävissä olevien tietojen pohjalta viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä määräajan päättymisestä. Laki toimeentulotuesta 14 c § (26.6.2015/815).

Ystävällisin terveisin
Elina | Kela toimeentulotuki
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
Pajumpioja

Re: Kysymys Kelan viivästyskorvauksista

Lukematon viesti Kirjoittaja Pajumpioja » 13 Helmi 2020, 11:59

Kela | toimeentulotuki kirjoitti:
13 Helmi 2020, 10:09
Hei!
Vahingonkorvausvaatimuksen voi esittää vapaamuotoisesti Kelalle, mutta sen pitää olla kirjallinen. Vaatimuksesta pitää ilmetä vaaditun korvauksen määrä ja näkemys siitä, miten ja milloin Kela on aiheuttanut vahinkoa. Vaatimukseen tulee liittää selvitykset vahingon määrästä esimerkiksi aiheutuneista kuluista tai taloudellisesta menetyksestä ja perusteesta. Korvauksen maksaminen edellyttää, että viivästyksestä on aiheutunut hakijalle vahingonkorvauslain perusteella korvattava vahinko.

Vahingonkorvausvaatimuksen voi toimittaa Kelalle postitse (Kela/ Kirjaamo, PL 450, 00056 Kela), lähettää sähköpostitse Kelan kirjaamoon (kirjaamo@kela.fi), jättää paperisena mihin tahansa Kelan palvelupisteeseen tai sen voi myös tehdä Kelan sähköisessä asiointipalvelussa viestitoiminnolla.

Hei Pajumpioja!
Jos hakemus on puutteellinen, asiakkaalle on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta annettava tai lähetettävä yksilöity kehotus hakemuksen täydentämiseksi määräajassa. Päätös toimeentulotuesta on annettava viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun täydennetty hakemus on saapunut. Jos asiakas ei ole määräajassa täydentänyt hakemustaan tai esittänyt hyväksyttävää syytä täydennyksen viivästymiselle, päätös tehdään käytettävissä olevien tietojen pohjalta viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä määräajan päättymisestä. Laki toimeentulotuesta 14 c § (26.6.2015/815).

Ystävällisin terveisin
Elina | Kela toimeentulotuki
Mitä ilmeisimmin, täällä vastailee kysymyksiin asioita tuntematta ja lisäksi lukemisymmärrys kateissa olevat.

Mitä ilmeisimmin kelassa on käytössä omat lait, eikä kelaa koske suomenlait, oikeusvalvonnan, eikä oikeuksien päätökset sido kelan toimia.

Heureka, kela kehitti ikiliikkujan.

Saisinko kysymyksiini vastaukset, kiitos

Avatar
Kela | toimeentulotuki
Viestit:13642
Liittynyt: 30 Marras 2016, 11:47

Re: Kysymys Kelan viivästyskorvauksista

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | toimeentulotuki » 17 Helmi 2020, 08:39

Hei!

Voit toimittaa yksilöidyn vahingonkorvausvaatimuksen, missä on eriteltynä rahalliset vaatimukset sekä erittelyt mahdollisista vaatimuksista kivusta ja särystä. Tämän jälkeen vaatimus käsitellään.

Ketju lukitaan, koska ketju on alunperin vuodelta 2017 jolloin poikkeusmenettely oli ajankohtainen. Vahingonkorvausvaatimuksista on kerrottu nyt viimeisimmissä viesteissä.

Ystävällisin terveisin
Joona | Kela toimeentulotuki
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi