Hakemusta käsiteltiin lähes 4 viikkoa

Milloin toimeentulotuki maksetaan tilille? Voiko Kelasta saada maksusitoumuksen apteekkiin? Entä ruokakauppaan? Voiko Kela maksaa sähkölaskuni? Kysy ja keskustele toimeentulotuen maksamisesta.

Valvoja: Kela | toimeentulotuki

Avatar
PKaa

Hakemusta käsiteltiin lähes 4 viikkoa

Lukematon viesti Kirjoittaja PKaa » 24 Tammi 2020, 17:54

Hei,

Minne voin tehdä valituksen todella pitkästä käsittelyajasta? Välissä minulta kysyttiin lisätietoja, jotka olin jo antanut selvityksessäni (sitä ei ilmeisesti luettu) ja pyydettiin lähettämään liitteet viimeistään 20. päivä. Lähetin uudestaan samat tiedot 15. päivä. Silti päätöksestä kuului vasta 24. päivä ja rahat ovat maksussa vasta 27.1. - siis 4 viikkoa hakemuksen vireille jättämisestä.

KELAn viesteissä kysyin syytä lisäselvityksille enkä saanut mitään vastausta, ei mitään infoa mistään, päätöksessäkään ei lue mitään. KELAlla ei tunnu olevan mitään vastuuta jos rikkovat omia sääntöjään, mutta asiakkaalle voidaan keksiä kaikenlaisia velvoitteita. Lisäselvitysten mukaan asiakkaan pitäisi nähdä tulevaisuuteen asioita, joiden ei voi KELAn ohjeiden mukaan vaikuttaa tammikuun tukeen. Jouduin siteeraamaan heidän omia ohjeitaan, tekemään heidän työtään. Tuli lähinnä tunne, että lisäselvityksiä pyydettiin jollain väkisin keksityllä syyllä, jotta saisivat lisäaikaa. Ja silti myöhästyivät reilusti heidän omasta määräajasta.

Minne valittaa, kun alueviranomainen ei käsittele KELAn asioita, eikä myöskään sosiaaliasiamieskään? Voiko toimeentulotuen asiakas saada oikeasti oikeutta jotain kautta, vai tuleeko KELAlta vain automatisoitu pahoitteluviesti?

Avatar
Vieras

Re: Hakemusta käsiteltiin lähes 4 viikkoa

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 24 Tammi 2020, 18:13

Tuosta 15 päivä kun olet lähettänyt liitteet, 24 päivään asti on 7 arkipäivää joten eihän siinä mitään ihmeellistä ole käsittelyajassa. Ei valittamisen aihetta.

Avatar
PKaa

Re: Hakemusta käsiteltiin lähes 4 viikkoa

Lukematon viesti Kirjoittaja PKaa » 24 Tammi 2020, 18:59

Vieras: No sehän on kätevää KELAlta pyytää asiakkaalta vain uusiksi ja uusiksi saatuja liitteitä ja selvityksiä, niin saavat aina kätevästi 7 arkipäivää lisää - ja ilmeisesti aika lähtee pyörimään muka liitteiden saamisesta. Ja laki sallii tämän? Ja kumma, että KELAlta kestää 7 arkipäivää edes pyytää lisäselvityksiä. Jos en olisi lähettänyt lisäselvityksiä, niin olisiko hylätty päätös tehty 20. päivä?

Avatar
Vieras

Re: Hakemusta käsiteltiin lähes 4 viikkoa

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 24 Tammi 2020, 19:03

Kyllä varmaankin olisi hylätty. Minulle kävi kerran niin etten lähettänyt liitteitä, niin sillä perusteella tuli hylätty.

Avatar
Vieras

Re: Hakemusta käsiteltiin lähes 4 viikkoa

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 24 Tammi 2020, 19:33

On se kumma, että yksinkertainen liite ja selvitys, joka siis on jo annettu aiemmin, tuo 7 arkipäivän käsittelyajan. Koko termi käsittelyaika on surkea, koska KELA ei käsittele mitään sinä aikana, vaan ajan päätyttyä tehdään hätäisesti päätös. Minkä takia KELA ei edes lue ja tarkista saamiaan liitteitä, vaan niitä pyydetään uudestaan? Ja kun kysyn KELAn sivujen kautta viestillä ja lisäselvityksissä miksi näin toimitaan ja perusteita toiminnalle, niin minulle ei vastata.

Miksi toimeentulotuen laissa viljellään lausetta "päätös toimeentulotuesta on tehtävä viivytyksettä", "Päätös toimeentulotuesta on annettava viivytyksettä, kuitenkin..", "päätös tehdään käytettävissä olevien tietojen pohjalta viivytyksettä" koska noilla kohdilla ei ole yhtikäs mitään merkitystä. Eikä ilmeisesti määrätyn 7 arkipäivän rikkomisestakaan seuraa mitään, muuta kuin runsaasti rikottuna oikeusasiamieheltä voi hyvällä tuurilla tulla moitteet.

Avatar
Vieras

Re: Hakemusta käsiteltiin lähes 4 viikkoa

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 25 Tammi 2020, 03:33

Kannattaa tutustua toimeentulotukilain 14 c §:n sisältään (puutteellinen hakemus ja sen käsittely sekä käsittelyaika).

Ensinnäkin hakemus tulee lain mukaan AINA käsitellä VIIVYTYKSETTÄ sekä siten ETTEI HAKIJAN VIIMESIJAINEN TOIMEENTULON TURVA HAKUAJALLE VAARANNU. Käsittelyaika on 7 arkipäivää hakemuksen saapumisesta.

JOS HAKEMUS ON PUUTTEELLINEN, tulee tuon 7 arkipäivän sisällä hakemuksen saapumisesta lähettää 14 c §:ssä säädetyllä tavalla yksilöity, määräpäivällinen kehoitus täydentää hakemusta.

Jos hakemus on määräpäivään mennessä edelleen puutteellinen pyydettyjen liitteiden osalta, tulee hakemus käsitellä, antaa ja panna täytäntöön ratkaisu "käytettävissä olevien tietojen perusteella" viivytyksettä VIIMEISTÄÄN SEISEMÄNTENÄ ARKIPÄIVÄNÄ LISÄSELVITYSPYYNNÖN MÄÄRÄPÄIVÄN UMPEUDUTTUA; eli ilman lisäselvityksessä pyydettyjä liitteitä - ja siten, ettei hakijan oikeus viimesijaiseen toimeentuloon vaarannu; käytännössä riittää siis, että pystyy todistamaan ettei ole käytettävissä olevia varoja tai säästöjä mm. tiliotteella, johon toimeentulotuen tarpeen synty yksinomaan perustuu, koska jos tuloja ja käytettävissä olevia varoja ei ole, ja toimeentulotukea ei makseta, jää hakija ilman viimesijaisen toimeentulon turvaa ja heitteille.

Myös perustuslaki turvaa osaltaan viimesijaisen toimeentulon turvan jokaiselle, jolla ei ole varallisuutta tai tuloja, jota toimeentulotuki osaltaan viimesijaisena etuutena toteuttaa.

Muut kuin varallisuutta selventävät puuttuvat liitteet VOIVAT MAHDOLLISESTI olla sen luonteisia, että niiden perusteella voidaan lain 10 §:n mukaisesti alentaa toimeentulotuen perusosaa, kuten esimerkiksi puuttuva aktivointisuunnitelma tai työnhaun voimaan laittamatta jättäminen. Itsenäisen suoriutumisen edistämisen suunnitelma ei ole tällainen, eikä mikään vaadi asiakasta osallistumaan sen laatimiseen, vaan velvollisuus kuuluu kunnalle laatia alentamisen yhteydessä k.o suunnitelma "mikäli mahdollista, yhdessä hakijan kanssa" (kieltäytyessä ei ole mahdollista, eikä se ole alentamisperuste koska kyseessä on sosiaalipalvelu, ei työvoimapalvelu).

Hakemusta ei voi siis lain 14 c §:n mukaisesti jättää vaan "odottamaan pyydettyjä liitteitä" loputtomiin, vaan se tulee yksinkertaisesti käsitellä puutteellisenakin ja antaa puutteelliselle hakemukselle päätös 14 c §:ssä säädetyssä määräajassa.

Jos hakemuksen jättämisestä on alun alkaen 14 c §:n mukaisesti yli 7 arkipäivää silloin, kun lisäselvityspyynnön määräpäivä on vielä saavuttamatta, ja niin sanotun hakukuukauden ensimmäinen arkipäivä tulee kohdalle, tulee hakemus pykälässä säädetysti käsitellä ja antaa ratkaisu hakemukselle kuitenkin kuitenkin viimeistään tänä päivänä ja panna viivytyksettä täytäntöön.


--------------------------------------

14 c § (26.6.2015/815)
Toimeentulotukiasian käsittely muussa kuin kiireellisessä tapauksessa
Muussa kuin kiireellisessä tapauksessa päätös toimeentulotuesta on tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, perustoimeentulotukea myönnettäessä päätös hakemusajankohtaa seuraavaa kuukautta koskevasta hakemuksesta on tehtävä ja pantava täytäntöön viimeistään sanotun kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä, jos hakemuksen saapumisesta on tuolloin kulunut enemmän kuin seitsemän arkipäivää. Jos hakemus koskee myöhäisempää aikaa kuin hakemusajankohtaa seuraavaa kuukautta, päätös on tehtävä ja pantava täytäntöön viimeistään hakemuksessa tarkoitetun ajanjakson ensimmäisenä arkipäivänä.

Jos hakemus on puutteellinen, asiakkaalle on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta annettava tai lähetettävä yksilöity kehotus hakemuksen täydentämiseksi määräajassa. Päätös toimeentulotuesta on annettava viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun täydennetty hakemus on saapunut. Jos asiakas ei ole määräajassa täydentänyt hakemustaan tai esittänyt hyväksyttävää syytä täydennyksen viivästymiselle, päätös tehdään käytettävissä olevien tietojen pohjalta viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä määräajan päättymisestä. Asiakkaan suostumuksella päätös voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen pohjalta ennen määräajan päättymistä.

Avatar
Vieras

Re: Hakemusta käsiteltiin lähes 4 viikkoa

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 25 Tammi 2020, 03:44

Lisäyksenä vielä, että jos lisäselvityspyynnön määräpäivä annetaan tahallisesti pitkälle hakukuukauden puolelle (ylipitkä aika vastata), ja etenkin jos asiakas on ilmaissut 14 c §:n mukaisesti oman suostumuksensa käsitellä hakemus niiltä osin puutteellisena kuin lisäselvityspyynnössä on liitteitä vaadittu, niin tällöin on ilmiselvää että viimesijaisen toimeentulon turva koskien haettua tukikuukautta on KELA:n puolelta tahallisesti vastoin lakia toimeenulotuesta vaarannettu, koska asiakas ei ole silloin hakukuukaudelle saanut ajoissa käyttöön viimesijaisen toimeentulon turvaa, eli perustoimeentulotuen rahallista avustusta mm. asunnonvuokraan ja ruoan sekä muiden perusosalla katettavien välttämättömien tarpeiden hankkimiseen.

KELA:lla on lain säätämä velvollisuus turvata ja hoitaa perustuslaissa ja laissa toimeenulotuesta säädetty viimesijaisen toimeentulon turva siinä säädetyin minimimäärin jokaiselle suomalaiselle jolla on oikeus Suomen sosiaaliturvaan, mikäli toimeentulotuen tarve on todistettavasti olemassa hakijalla (ei käytettävissä olevaa varallisuutta toimeentulotuen sijasta, tai palkkatuloja).

Mikään sen sortin liite joka ei ole oleellinen toimeentulotuen tarpeen synnyn todistamisessa, ei voi vaarantaa oikeutta viimesijaiseen toimeentulon turvaan eli perustoimeentulotukeen. Alentamisperusteet ovat olemassa lain 10 §:n mukaisesti, joskaan alentaminenkaan ei saa vaarantaa ihmisarvoista elämää.

Avatar
Pohjanmaa

Re: Hakemusta käsiteltiin lähes 4 viikkoa

Lukematon viesti Kirjoittaja Pohjanmaa » 25 Tammi 2020, 06:41

PKaalle tiedoksi että kelalla sattuu olemaan tällä hetkellä paljon ruuhkaa,syynä on ohjelmisto vikoja ja muuta ongelmia..monet asiakkaat odottavat edelleen päätöksiänsä ja rahojansa,joten ole onnellinen että sinulle on ylipäänsä tehty päätös ja saat rahasi,olet yksi onnekkaista,joten miksi edelleen valitat.Itse odotan edelleen päätöstä vaikka olen joulukuussa hyvissä ajoin laittanut hakemuksen menemään ja minun asiani on hyvin kelalla tiedossa koska olen pitkäaikainen asiakas joten he tietää tilanteeni ja minä tiedän miten kelassa pitää toimia, yleensä päätökseni on tehty hyvissä ajoin mutta nyt kun heillä on ongelmansa niin olen yksi epäonnekkaista jotka joutuu odottamaan ties kuinka kauan.

Avatar
Vieras

Re: Hakemusta käsiteltiin lähes 4 viikkoa

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 25 Tammi 2020, 07:52

Pohjanmaa kirjoitti:
25 Tammi 2020, 06:41
PKaalle tiedoksi että kelalla sattuu olemaan tällä hetkellä paljon ruuhkaa,syynä on ohjelmisto vikoja ja muuta ongelmia..monet asiakkaat odottavat edelleen päätöksiänsä ja rahojansa,joten ole onnellinen että sinulle on ylipäänsä tehty päätös ja saat rahasi,olet yksi onnekkaista,joten miksi edelleen valitat.Itse odotan edelleen päätöstä vaikka olen joulukuussa hyvissä ajoin laittanut hakemuksen menemään ja minun asiani on hyvin kelalla tiedossa koska olen pitkäaikainen asiakas joten he tietää tilanteeni ja minä tiedän miten kelassa pitää toimia, yleensä päätökseni on tehty hyvissä ajoin mutta nyt kun heillä on ongelmansa niin olen yksi epäonnekkaista jotka joutuu odottamaan ties kuinka kauan.
"No kun niillä on nyt ongelmia".

Niin, ja niillä on velvollisuus korjata ongelmansa niin että perustuslaillinen ja toimeentulotukilain mukainen oikeus viimesijaiseen turvaan toteutuu laissa säädetysti. Valitus on TÄYSIN AIHEELLINEN ja aihe on vakava kun kyse on tuesta jota alempaa turvaa ei tämän varalle ei ole olemassa. Älä siis kitise. Mikäli KELA:lla on kuvailemiasi ongelmia, niin tilanne on vakava, ja asiasta on todellakin aiheellista nostaa metakka.

Avatar
Pohjanmaa

Re: Hakemusta käsiteltiin lähes 4 viikkoa

Lukematon viesti Kirjoittaja Pohjanmaa » 25 Tammi 2020, 20:33

Vieras kirjoitti:
25 Tammi 2020, 07:52
[quote=Pohjanmaa post_id=233820 time=157992729

"No kun niillä on nyt ongelmia".

Niin, ja niillä on velvollisuus korjata ongelmansa niin että perustuslaillinen ja toimeentulotukilain mukainen oikeus viimesijaiseen turvaan toteutuu laissa säädetysti. Valitus on TÄYSIN AIHEELLINEN ja aihe on vakava kun kyse on tuesta jota alempaa turvaa ei tämän varalle ei ole olemassa. Älä siis kitise. Mikäli KELA:lla on kuvailemiasi ongelmia, niin tilanne on vakava, ja asiasta on todellakin aiheellista nostaa metakka.
Vieraalle:Et ilmeisesti ymmärtänyt kirjoitustani,no ei se mitään.Olen täysin samaa mieltä kanssasi, tottakai niillä on velvollisuus korjata ongelmansa.olen minäkin tehnyt valituksia ylempään tahoon kelan toiminnasta..kela tekee väärin asiakkaillensa,en ole muuta väittänytkään,enkä puolustele heitä.Kyllä minä tiedän mitä he tekevät ja kuinka he tekevät päätöksiä ja millä kriteereillä,ja miten kaikki eivät vain mahdu heidän koodeihin.Pahoin pelkään että kauan pitää odottaa sitä päivää että kelassa muuttuisi asiat parempaan suuntaan.